Je možné poberať súbežne invalidný dôchodok a materské? Je možné poberať súbežne invalidný dôchodok a rodičovský príspevok? Odpovede som spracovala v prémiovom článku.


Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Prístup k celému článku získate objednaním Právne pre rodiča Prémium (9 eur/mes.) K dispozícii je ukážka článku.

Ak ste poberateľkou invalidného dôchodku a čakáte dieťa -poberania rodičovského príspevku


Som na invalidnom dôchodku a chcem si žiadať o materské

Kto za mňa platí zdravotné poistenie, ak som na invalidnom dôchodku?

Podľa § 11 ods. 7 písm. b) zákona č. 580/2004 Z.z.: o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonovŠtát je platiteľom poistného, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak, za

osoba do dovŕšenia 30 roku veku, ktorá študuje na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem externej formy štúdia,30) poistencom štátu je aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v dennej forme štúdia,

Ak sa zamestnáte, tak z dohody/pracovného pomeru sa Vám bude odvádzať poistné na zdravotné poistenie (odvody) – ak ste osoba so zdravotným postihnutím tak sa Vám namiesto klasických 4 percentá z vymeriavacieho základu odvádza iba 2 % z vymeriavacieho základu.

Je možné dostávať aj PNKu a byť na invalidnom dôchodku?