Kto sa môže prihlásiť na dobrovoľné nemocenské poistenie a kto nie? Ako sa prihlasuje na dobrovoľné nemocenské poistenie? Koľko a ako dlho je potrebné si ho platiť?

Dobrovoľné nemocenské poistenie predstavuje niekedy posledný prostriedok ako si zabezpečiť niektorú z peňažných dávok nemocenského poistenia, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa pri určitých životných situáciách. Predovšetkým ak nemáte možnosť sa zamestnať. Ak Vám chýba pár dní poistenia, aby ste mali aspoň nejakú materskú. Povedzme si základné princípy tohto druhu poistenia.


Kto si môže platiť dobrovoľné nemocenské poistenie?

Aby ste sa mohli dobrovoľne (n) poistiť, musíte mať trvalý pobyt na území SR a musíte mať viac ako 16 rokov. Súčasne však:

1.nesmiete byť nemocensky poistený ako zamestnanec (jednoducho zamestnanci sa nemôžu pripoistiť). Pozrite aj text nižšie ohľadom pripoistenia zamestnankyne pre lepšiu materskú.

2.nesmiete byť SZČO, ktorá si platí povinné nemocenské a dôchodkové poistenie

Nie je možný súbeh dobrovoľného nemocenského poistenia a týchto poistení (bod 1 a 2).


Príklad: Janka je zamestnaná, má však iba minimálnu mzdu. Chce sa pripoistiť kvôli lepšej materskej, plánujú s manželom dieťa. Nakoľko má však Janka povinné poistenie zamestnanca, nemôže sa dobrovoľne pripoistiť.

Príklad: Danka je živnostníčka, avšak si neplatí poistné, pretože minulý rok nepresiahla hranicu príjmu, pri ktorej sa už živnostník stane povinne poistenou osobou a platí si odvody do Socpoist. Keďže Danka nie je povinne nemocensky poistenou SzČO, môže sa prihlásiť na dobrovoľné poistenie.


Ako sa prihlasuje na dobrovoľné (nemocenské) poistenie?

Navštívite pobočku Sociálnej poisťovne, vyplníte prihlášku na dobrovoľné poistenie. Vyplníte

  • dátum, od ktorého chcete byť dobrovoľne prihlásený
  • určíte si vymeriavací základ, z ktorého si chcete platiť poistenie (viď text nižšie)
  • zvolíte si „balíček“ dobrovoľného poistenia (tí, ktorým ide o materskú si vyberajú dobrovoľné nemocenské poistenie v kombinácii s dôchodkovým)

Spätne sa prihlásiť nemôžete alebo spätne si doplatiť dobrovoľné nemocenské poistenie. Najskôr ste poistený dňom podania prihlášky.

Nemusíte sa prihlásiť od 1.dňa v kalendárnom mesiaci, môžete sa prihlásiť aj napríklad k 15.temu. Za daný mesiac zaplatíte alikvótnu výšku poistného. Túto Vám povedia aj na pobočke Socpoist.


Ako sa platí dobrovoľné poistenie?

Poistné platíte mesačne pozadu, vždy do 8.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Poistné za júl zaplatíte do 8.augusta.

Väčšina si platí poistné prevodom, pozor na správne údaje, špecifický a variabilný symbol. A pozor na včasné platenie. Nedoplatky na poistnom môžu mať za následok nepriznanie dávky zo Sociálnej poisťovne.


[wp1s id=“3107″]


V akej výške sa môže platiť dobrovoľné (n) poistenie?

Pri dobrovoľnom poistení to funguje takým spôsobom, že si zvolíte vymeriavací základ a z neho si platíte mesačne 33,15 percenta mesačne.

Minimálny vymeriavací základ je pre rok 2019 je 477 eur, to znamená, že ak sa chcete dobrovoľne poistiť, musíte si mesačne platiť minimálne do Sociálnej poisťovne 33,15 percent zo 477 eur, čo je 158,11 eur. Nemôžete si zvoliť vymeriavací základ napríklad 100 eur.

Minimálny vymeriavací základ je pre rok 2020 je 506,50 eur, to znamená, že ak sa chcete dobrovoľne (nemocensky a dôchodkovo) poistiť, musíte si mesačne platiť minimálne do Sociálnej poisťovne 33,15 percent zo 506,50 eur, čo je 167,89 eur.

Maximálna materská v roku 2020 je vo výške 1498,70 EUR pri 30dňovom dni a 1548,70 EUR pri 31dňovom dni. Je možné ju dosiahnuť aj platením dobrovoľného poistenia s mesačným vymeriavacím základom vo výške 2026 eur. Z daného vymeriavacieho základu je pre dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie mesačné poistné vo výške 671,61 eur.


Chcem sa pripoistiť kvôli lepšej materskej

Ako iste viete, materské sa Vám vypočítava z nemocenského poistenia.Ale teraz sa už nemôžete poistiť IBA na nemocenské poistenie. Musíte si platiť celý balíček. V prípade nemocenského poistenia napríklad balíček, kde je nemocenské poistenie s dôchodkovým poistením. Preto je dobrovoľné poistenie momentálne pomerne drahé.


Vylúčenie povinnosti platiť poistné

V určitých prípadoch, napriek tomu, že ste prihlásený na dobrovoľné poistenie, tak poistné nebuderte musieť zaplatiť. Ide o tzv. vylúčenie povinnosti platiť poistné. V podstate ušetríte a toto obdobie sa Vám i tak započítava ako obdobie poistenia. Príkladov je pomerne veľa, uvediem tie, ktoré sú typické pre situácie rodičov.

Ak ste dobrovoľne nemocensky poistená osoba,neplatíte poistné v dobe:

  1. keď poberáte materské
  2. od prvého dňa OČRKY (do skončenia OČrky, ale max. 10 kalendárnych dní)
  3. keď ste PN a poberáte nemocenskú dávku zo Socpoist

Ako sa ukončuje dobrovoľné poistenie?

  • Prvá možnosť je jednoducho odhláškou, ktorú vyplníte na pobočke Socpoist.
  • Druhá možnosť je, že Vám zanikne dobrovoľné poistenie automaticky. Kedy? Dobrovoľné poistenie zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie, ak za DVA PO SEBE nasledujúce kalendárne mesiace nebolo zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie. Sociálna poisťovňa Vám pošleo zániku poistenia oznámenie. Jendoducho, keď neplatíte DP.Výnimkou je, keď poistné platiť nemusíte (viď text vyššie – vylúčenie platenia poistného).

Kedy najskôr môžem zmeniť zvolený vymeriavací základ?

Najskôr ho môžete zmeniť po 6 mesiacoch od posledného určenia vymeriavacieho základu dobrovoľného poistenia. Zmenu vymeriavacieho základu oznámite písomne SOCPOIST a zmena platí od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

[wp1s id=“3107″]


Ako dlho si mám platiť dobrovoľné poistenie?

Na túto otázku nie je ľahká odpoveď. Záleží od toho, či si viete do potrebného obdobia poistenia na nejakú dávku započítať aj nejaké ukončené nemocenské poistenie. Dobrovoľné poistenie si potom platíte toľko, koľko dní poistenia potrebujete pre danú dávku, aby Vám na ňu vznikol nárok.

Platí tu však aj ďalšia skutočnosť, na ktorú Vás musím upozorniť.

Ak si budete nárok na dávku uplatňovať z dobrovoľného poitsenia a nebude Vám trvať aspoň 26 týždňov pred podaním žiadosti o danú dávku, nezohľadní sa suma, z ktorej ste si ho platili. Peňažná dávka sa Vám vypočíta iba z minimálneho vymeriavacieho základu (v r. 2019 zo sumy 477 eur, v r. 2020 zo sumy 506,50 eur).

Článok budem priebežne dopĺňať…..pripravujem: Ako sa určuje rozhodujúce obdobie, z ktorého sa vypočíta peňažná dávka

SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV