Aktualizované: Od 1.1.2018 sa zmenili podmienky pre prihlásenie sa a odhlásenie na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu. Je to oveľa jednoduchšie, úrady sa konečne trošku poprepájali.

Mamička a dôchodkové poistenie – kedy sa prihlásiť?

1. januára 2018 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení. Tá sa dotkla okrem iného i povinnosti rodičov (väčšinou matiek)  prihlasovať sa a odhlasovať z dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni. Ubudla im tak určitá administratíva a navštevovanie úradov.

Ak ste zamestnaná (trvá Vám pracovný pomer) a poberáte materské

tak prihlasovanie a odhlasovanie na dôchodkové poistenie NEMUSÍTE riešiť. Sociálna poisťovňa a úrad práce (vypláca rodičovský príspevok) si medzi sebou postúpia informácie. Nemusíte sa ani prihlasovať ak prechádzate z materského na rodičovský príspevok, ANI odhlasovať keď sa vraciate naspäť do zamestnania.

Domov Vám bude iba doručená informácia o tom, že Vám vzniklo a zaniklo dôchodkové poistenie (ako poistenec štátu).

Ak ste živnostníčka a poberáte materské

platí to isté, čo sa uvádza vyššie pri zamestnanej mamičke. Jedinou výnimkou je to, že  počas poberania rodičovského príspevku nevykonávate živnosť (predložili ste o tom čestné prehlásenie Sociálnej poisťovni).

Ak nemáte nárok na materské, ale máte priznaný rodičovský príspevok od narodenia dieťaťa

na dôchodkové poistenie Vás prihlásia AUTOMATICKY a dostanete o tom oznámenie zo Sociálnej poisťovne.


Keď je všetko zautomatizované, tak ktorým rodičom OSTALA povinnosť odhlásiť sa z dôchodkového poistenia ako poistenec štátu??

Povinnosť odhlásiť sa ostáva IBA tým rodičom, ktorí

  • si neželajú byť poistencom štátu alebo
  • sa prestanú starať o dieťa do šiestich rokov veku (napríklad dieťa prevezme od matky do starostlivosti otec, ide o prípad keď otec začne poberať materské, štát vtedy za neho platí odvody na dôchodok)

Bližšie info na tomto linku.


Kto si musí podať prihlášku na dôchodkové poistenie, ak chce byť poistenec štátu?

Mamička, ktorá sa stará o dieťa do veku šesť rokov a nemá nárok na rodičovský príspevok. Ak chce byť poistencom štátu. Prihlasuje sa prostredníctvom Registračného formulária a priloží fotokópiu rodného listu dieťaťa. Prihlásiť sa dá aj spätne, od 1.1.2018 (najskôr od narodenia dieťaťa).

Ak ste poistenec štát, štát za Vás odvádza na dôchodok (starobný, invalidný) poistné ako keby ste mali príjem 572,40 EUR

Prihlasovanie a odhlasovanie rodičov na dôchodkové poistenie sa zautomatizuje!

Kedy môže byť rodič poistencom štátu na účely dôchodkového poistenia?

Poistencom štátu na účely dôchodkového poistenia (odvody na dôchodok) za túto osobu platí štát  je okrem iných i fyzická osoba (rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, prípadne jeho manžel/manželka, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu),

  • ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku (o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení veku šesť rokov, najdlhšie do veku 18 rokov) a
  • nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár) alebo SZČO.

Riadnu starostlivosť o dieťa môže vykonávať rodič sám alebo i prostredníctvom inej plnoletej osoby, prípadne je dieťa v jasličkách alebo materskej škole. Takže môžete byť poistenec štátu i vtedy, ak Vaše dieťa chodí do škôlky, Vy ste v podstate doma (nesmiete byť zamestnanec alebo povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba).

# TIP PRE VÁS: Ak ste sa v minulosti zabudli prihlásiť na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu v Sociálnej poisťovni, prečítajte si i tento článok! 

Kedy sa mám prihlásiť na dôchodkové poistenie?

Odpovede zo Sociálnej poisťovne: Kedy a ako sa mám teda prihlásiť na dôchodkové poistenie??

Pýtala som sa priamo hovorcu Sociálnej poisťovne, a to na konkrétnych príkladoch. Ďakujem za odpovede a tu sú pre Vás!

  1. Pani Jane vznikol nárok na materské už PO skončení pracovného pomeru, v rámci ochrannej doby. Môže sa prihlásiť na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu? Ak áno, tak kedy? V deň keď si požiada o materské alebo v deň, keď jej bude doručené rozhodnutie o priznaní materského?

Pani Jana ako poistenec štátu môže podať prihlášku na dôchodkové poistenie, avšak najskôr dňom narodenia dieťaťa

Pani Eva je zamestnaná, nárok na materské však nemá. Preto si po narodení dieťaťa požiada o rodičovský príspevok. Kedy najskôr sa môže prihlásiť na dôchodkové poistenie? Aké doklady musí predložiť k prihláške

Pani Eva v súvislosti s dôchodkovým poistením nemá žiadne oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Dôchodkové poistenie jej vzniká automaticky, a to odo dňa priznania rodičovského   príspevku za predpokladu, že bude mať prerušené poistenie od zamestnávateľa z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky.

Pani Zuzana poberá materské, avšak počas poberania materského jej skončil pracovný pomer na dobu určitú. Chce sa prihlásiť na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu. Kedy najskôr tak môže urobiť?

Pani Zuzane dňom skončenia pracovného pomeru zaniká aj postavenie poistenca štátu. Postavenie poistenca štátu by jej automaticky opätovne vzniklo dňom priznania rodičovského príspevku. Ak má pani Zuzana záujem byť dôchodkovo poistená aj v období do priznania rodičovského príspevku, je potrebné, aby podala prihlášku na dôchodkové poistenie. Prihlášku podáva kedykoľvek po skončení pracovného pomeru, nakoľko od januára 2018 je možné podávať prihlášku na dôchodkové poistenie aj spätne, najskôr však od 1. 1. 2018.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV