V parlamente bola schválená novela, ktorá zlepšuje podmienky študentiek, ktoré sú tehotné alebo majú malé dieťa. Čo konkrétne? Čítajte článok.


Na základe novely zákona o vysokých školách, ktorá bola prijatá v parlamente dňa 12.6.2024 a prezidentom podpísaná 25.6.2024 čakajú študentky nasledovné zmeny:

Odpustenie školného

Podľa schválenej novely zákona: Rektor školné odpustí vždy za prvý akademický rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia, ak povinnosť uhradiť školné vznikla z dôvodu tehotenstva alebo z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa mladšie ako tri roky.

Z praxe totiž vyplynulo, že veľakrát študentky a študenti prekročili štandardnú dĺžku štúdia práve kvôli tehotenstvu a neskoršej starostlivosti o malé dieťa.

Podpora tehotných študentiek a študentov, ktorí sa trvale starajú o dieťa

Vysoká škola má povinnosť vytvárať zodpovedajúce podmienky štúdia pre tehotné študentky a pre študentov, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako tri roky alebo o dieťa so zdravotným postihnutím mladšie ako päť rokov, bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.

Vysoká škola musí prihliadať na potreby týchto študentov najmä pri tvorbe študijných plánov, povoľovaní prerušenia štúdia a určovaní najdlhšieho celkového obdobia prerušenia štúdia.

Kto sa považuje za študenta, ktorý sa trvale stará o dieťa?

Vyššie sa spomína študent, ktorý sa trvale stará o dieťa. Kto sa za neho považuje? Je to študent, ktorý sa osobne stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti, a študent, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, odo dňa kedy vysokej škole písomne preukáže, že sa trvale stará o dieťa, do dňa, kedy sa prestal trvale starať o dieťa. Skončenie trvalej starostlivosti o dieťa je študent povinný písomne oznámiť vysokej škole bez zbytočného odkladu.“

TIP: Článok: Materská pre študentky je ľahšie dosiahnuteľná (príklady ako ju získať), KLIK SEM


Praktickí e-sprievodcovia pre rodičov z mojej autorskej dielne. Komplexne o častých životných situáciách rodičov


Pre viac info KLIK SEM.
Pre viac info KLIK SEM.
Pre viac info KLIK SEM.

Odkedy to bude platiť?

Zákon – vyššie popísané zmeny sú účinné od 1.9.2024.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV