V poslednej schválenej novele školského zákona bolo zakotvené právo na škôlku. Odkedy to platí? ktorých detí sa to týka a akých škôlok?

Dňa 9.5.2023 bola v parlamente schválená veľká novela školského zákona – zákon č. 182/2023 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Právo dieťaťa na škôlku

Podľa § 3 písm. b) školského zákona: Výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona sú založené na princípoch práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole od školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom dieťa dovŕši tretí rok veku,“.

Čo to znamená?

Že každé dieťa od troch rokov má právo na jeho prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole bez ohľadu na typ zriaďovateľa. Ak jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia o to materskú školu požiada.

Toto právo môže zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia v nadväznosti na nový § 59b nárokovateľne uplatniť v materskej škole zriadenej obcou alebo regionálnym úradom školskej správy.

Zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia môže toto právo realizovať na základe vlastného slobodného rozhodnutia aj v súkromnej materskej škole alebo cirkevnej materskej škole.

Je to PRÁVO – -nie povinnosť.

Pozn.: Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2023 má na školský rok 2024/2025 len dieťa, ktoré dovŕši štyri roky veku do 31. augusta 2024. Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2023 na školský rok 2024/2025 sa uplatňuje podaním žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v čase od 1. mája 2024 do 31. mája 2024.


Ako to bude fungovať?

Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie má dieťa od začiatku školského roku nasledujúceho po školskom roku, v ktorom bola žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podaná riaditeľovi spádovej materskej školy v termíne do 20. júla.

Ak má dieťa právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podáva riaditeľovi spádovej materskej školy.

Ak nepodá žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie riaditeľovi cirkevnej materskej školy alebo súkromnej materskej školy.

Ak spádová materská škola nemá kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, riaditeľ túto skutočnosť uvedie v rozhodnutí o neprijatí na predprimárne vzdelávanie.

Ak dieťa následne nie je prijaté na predprimárne vzdelávanie v cirkevnej materskej škole alebo v súkromnej materskej škole so sídlom v obci trvalého pobytu dieťaťa, obec vykoná všetky potrebné úkony, aby dieťa na predprimárne vzdelávanie prijal riaditeľ akejkoľvek materskej školy, ktorej je táto obec zriaďovateľom, vrátane spádovej materskej školy; na tento účel sa žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole považuje za žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec.


Praktickí e-sprievodcovia pre rodičov z mojej autorskej dielne – prístup a aktualizácie máte 12 mesiacov


Ak obec nemá, kam dieťa umiestniť „u seba“

Ak obec nie je zriaďovateľom inej materskej školy alebo ak iná materská škola, ktorej zriaďovateľom je obec, nemá kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, obec do 10. júla oznámi zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia názov materskej školy s kapacitnými možnosťami na prijatie dieťaťa, ktorej zriaďovateľom je iná obec alebo orgán miestnej štátnej správy v školstve, ktorá

a) je najbližšie k miestu trvalého pobytu dieťaťa alebo

b) má najlepšiu dostupnosť hromadnou dopravou z miesta trvalého pobytu dieťaťa.


Odkedy toto všetko „platí?

Vyššie uvedené zmeny sú účinné od 1.9.2023.

#TIP PRE VÁS: Prečítajte si aj článok – Vaše otázky a moje odpovede k zvýšeniu rodičovského príspevku, klik sem

#TIP: Prečítajte si môj článok: Musím prehodiť rodičovský príspevok, ktorý poberám na staršie dieťa na to mladšie? Kedy áno a kedy nie. klik sem.

#TIP: Nemám nárok na materské, čo mám robiť – prečítajte si článok, klik semSLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV