Nie ste si istý, či dieťa dať už do školy alebo nie? Mnoho rodičov o tomto uvažuje práve kvôli takmer ročnej pandémii a zatvoreniu škôlok. Podľa poslednej novely školského zákona je odklad ako poznáme zrušený. Aký je teda postup, ak chcete dieťaťu odložiť nástup do školy? Vaše dieťa je nadané, chcete ho dať do školy skôr. Ako na to?

S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky zrušené.


Ako sa bude postupovať, ak by ste chceli dať dieťaťu odklad do školy?

Požiadate riaditeľku materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Takže je potrebná písomná žiadosť, ktorú adresujete riaditeľke škôlky. Označíte ju Žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Priložíte:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • písomný súhlas pediatra
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ako prvý krok, teda potrebujete získat písomné stanovisko od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. LINK TU.

#TIP: Veľký článok o povinnej školke 2022, klik sem.


Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.


Moje praktické ebooky pre rodičov, pre rôzne životné situácie, napr.


Ale na zápis do 1.ročníka ZŠ idete aj tak

Na tomto mieste chcem upozorniť, že i keď sa rozhodnete dať dieťaťu „odklad“ do školy, je potrebné s ním ísť na zápis do prvého ročníka základnej školy.

§ 19 školského zákona: Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak.


Dieťa nastúpi do školy a „nezvláda“

Zrušil sa aj inštitút dodatočného odloženia povinnej školskej dochádzky. Išlo o prípady, kedy dieťa nastúpilo do školy, ale po čase sa zistilo, že by bolo predsalen vhodné, aby sa vrátilo do školky. Práve v tomto prípade sa postupovalo dodatočným odložením. To už teraz možné nie je.

Ak by sa teda u dieťaťa, ktoré chodí do školy a plní si povinnú školskú dochádzku zistilo, že nezvláda nároky, ktoré sú na neho v ZŠ kladené, bude sa postupovať nasledovne:

Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa alebo žiaka prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa alebo žiak ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a ďalšej dokumentácie podľa § 11 ods. 9 písm. a) riaditeľovi školy; (pozn. návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole,)

Ak ide o maloleté dieťa alebo žiaka, písomnú žiadosť s ďalšou dokumentáciou podľa § 11 ods. 9 písm. a) predkladá jeho zákonný zástupca.(§108 školského zákona).


Chcete dať dieťa do školy skôr

Ak chcete zapísať do školy Vaše dieťa, napriek tomu, že ešte nemalo 6 rokov veku, je potrebné:

požiadať písomne riaditeľa ZŠ o výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a súčasne priložiť:

  • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie LINK TU,
  • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a
  • doklad o získaní predprimárneho vzdelania (osvedčenie o získani predprimárneho vzdelania zo škôlky)

SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV