Je možné poberať ošetrovné, keď ste s dieťaťom v nemocnici alebo v kúpeloch? Aké sú podmienky? Ako zvyknú rodičia riešiť situáciu, ak je potrebné s dieťaťom byť v nemocnici pár dní, v kúpeľoch viac dní…

Ošetrovné ako dávka nemocenského poistenia

Ošetrovné ako dávka nemocenského poistenia je upravená v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení. Vypláca ho Sociálna poisťovňa.

Poistenec má nárok (okrem iných prípadov) na ošetrovné, ak osobne a celodenne choré dieťa ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára1.nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.


Ak ste s dieťaťom v nemocnici/ v kúpeľoch

OČRka

V prípade, ak je dieťa choré, tak sa ošetrovné vypláca, ak je splnená podmienka, že Vaša prítomnosť ako rodiča je v nemocnici/v kúpeľoch skutočne nevyhnutná,.

Ak však je dieťa v nemocnici/ v liečebných kúpeľoch, je tam zdravotnícky personál, ktorý sa o dieťa stará.

Preto možno skonštatovať, že OČRku automaticky za svoj pobyt v nemocnici, kúpeľoch s dieťaťom nedostanete. Nespoliehajte sa na to. Mnohých rodičov to prekvapí.

Aby ste dostali OČRku za obdobie Vášho pobytu v nemocnici, musel by Vám ošetrujúci lekár v nemocnici/v kúpeľoch potvrdiť, že vaša prítomnosť v nemocnici/v liečebných kúpeľoch s dieťaťom je skutočne nevyhnutná, a to na tlačive SP.

Ošetrujúci lekár zároveň uvedie príčiny, ktoré sú dôvodom nevyhnutnosti ošetrovania aj sprievodcom, napriek tomu, že dieťa je  v starostlivosti zdravotníckeho zariadenia. Potrebu ošetrovania v uvedenom prípade, potvrdenú ošetrujúcim lekárom, následne skontroluje na podnet útvaru nemocenského poistenia príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, posudkový lekár sociálneho poistenia, ktorý vykonáva kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu,  zahrňujúcu aj kontrolu potreby ošetrovania alebo starostlivosti na poskytovanie ošetrovného v sporných prípadoch. Potreba ošetrovania sa vždy pri kontrole posudzuje individuálne so zreteľom na dokumentáciu povahy (druhu, závažnosti) ochorenia dieťaťa a okolnosti v danom prípade.

PNka

Ďalšou možnosťou je, ak je sprievod rodiča nevyhnutný, že lekár príslušného kúpeľného zariadenia vystaví Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti s diagnózou Z 76.3. (Zdravá osoba sprevádzajúca chorého). Rovnako to riešili mnohí rodičia aj keď boli s dieťaťom pár dní v nemocnici. Sami im tam túto možnosť ponúkli. Ale niekde aj nie a bolo potrebné sa na to vyslovene pýtať.

Dávam do pozornosti, že prvých 10 dní platí PNku zamestnancom zamestnávateľ, potom už Sociálna poisťovňa. Ak ste SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistení, platí od 1.dňa PNky Sociálna poisťovňa.

Potom následne po prepustení domov už máte vystavenú OČRKu.

Paragraf – sprievod

Ďalšiu možnosť, ktorú voli zamestnaní rodičia ako vykryť tých pár dní v nemocnici s dieťaťom je „paragraf“ – teda sprievod dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia. Je to tých známych 7 dní pracovného voľna s náhradou mzdy za kal.rok. Asi to poznáte. Rodičia si dajú napríklad dva dni sprievod, dva dni dovolenka alebo rôzne kombinácie.


Kto má nárok na ošetrovné z hľadiska nemocenského poistenia?

Podmienkou pre priznanie nároku na (krátkodové) ošetrovné je okrem iného i to, že k prvému dňu potreby celodennej a osobnej starostlivosti /ošetrovania ste nemocensky poistený alebo v ochrannej lehote.

Nemocensky poistená je osoba, keď je zamestnaná (a nemá prerušené povinné nemocenské poistenie zamestnanca), povinne poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba. V prípade dobrovoľne nemocensky poistenej osoby sa sleduje ešte podmienka 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred vznikom potreby ošetrovať.

Ak ošetrujúci lekár skonštatuje, že je potrebná osobná a celodenná starostlivosť o člena rodiny, je potrebné, aby si žiadateľ, ktorý ošetruje samozrejme požiadal o ošetrovné prostredníctvom osobitného tlačiva. Následne Socpoist rozhodne o priznaní/nepriznaní dávky ošetrovné a jej výške na deň.


Ako sa vypláca ošetrovné?

Ošetrovné sa vypláca za kalendárne dni, aj cez víkend, ak počas víkendu trvá potreba celodennej staorstlivosti /ošetrovania.

Príklad: Dieťa Vám ochorie v piatok a pediater Vám v piatok vystaví OČRku. Ak Vám bude priznané ošetrovné zo Socpoist, dostanete ho za piatok, sobotu, nedeľu a ďalšie dni podľa trvania potreby ošetrovania dieťaťa.

V súčasnosti, počas trvania krízovej situácie, sa u detí do 16 rokov veku vypláca pandemické ošetrovné za celé obdobie potreby ošetrovania/starostlivosti, nie je obmedzené na maximálne 14 dní.


#TIP: Pozrite si ponuku článkov o OČRKE v prémiovom obsahu


#TIP: Som nezamestnaný/á a chcem si požiadať o ošetrovné (možnosti)

Moji praktickí esprievodcovia pre rodičov na rôzne životné situácie


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV