Parlament schválil návrh novely zákona o sociálnom poistení. Zmeny sa týkajú aj predĺženia podporného obdobia pre poberanie PNky počas krízovej situácie. Ako je potrebné postupovať?

Vzhľadom na extrémne zaťaženie zdravotníckych zariadení a zdravotníckych pracovníkov, ako aj vysoké epidemiologické riziko spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je pacientom často poskytovaná iba neodkladná zdravotná starostlivosť. To v praxi znamená, že často dochádza k odkladaniu zdravotných výkonov (napr. plánované operácie, rehabilitácie), v dôsledku čoho sa predlžuje aj obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti.


Komu sa predĺži PNka?

Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie, ktoré uplynulo počas trvania krízovej situácie alebo v období šiestich mesiacov po jej ukončení po účinnosti tohto zákona, najskôr odo dňa nasledujúceho po jeho uplynutí a podporné obdobie, ktoré uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou tohto zákona, najskôr od účinnosti tohto zákona, ak

a)dočasná pracovná neschopnosť poistenca trvá,

b)dočasná pracovná neschopnosť poistenca, v súvislosti s ktorou uplynulo podporné obdobie, trvala alebo trvá z dôvodu sťaženého prístupu k poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s krízovou situáciou a

c)je predpoklad, že poistenec po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti nebude mať z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Tieto tri podmienky predĺženia podporného obdobia, ktoré musia byť splnené súčasne.

Je potrebné podať písomnú žiadosť na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. K predĺženiu podporného obdobia teda nedôjde automaticky z úradnej povinnosti.


Splnenie podmienok posúdi posudkový lekár

Posudkový lekár

  • posudzuje splnenie podmienok podľa vyššie uvedeného odseku písm. b) a c) na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára vydaného na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou po predchádzajúcom vykonaní kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu,
  • určuje dĺžku predĺženia podporného obdobia, ak poistenec spĺňa podmienky podľa vyššie uvedeného odseku písm. b) a c).

Moje praktické ebooky pre rodičov na rôzne životné situácie


Odkedy to platí?

Vyššie uvedené zmeny nadobúdajú účinnosť 1.5.2021.


Ako sa predlžuje podporné obdobie?

Podporné obdobie možno predĺžiť aj opakovane, v úhrne najdlhšie o jeden rok. Podporné obdobie možno predĺžiť aj opakovane, v úhrne najdlhšie o jeden rok.


Dostanete nové rozhodnutie o nemocenskom?

O predĺžení podporného obdobia sa písomné rozhodnutie nevyhotovuje; deň oznámenia rozhodnutia o predĺžení podporného obdobia je deň výplaty prvého nemocenského v predĺženom podpornom období


Ako je to s prerušením povinného poistenia?

Z dôvodu predĺženia podporného obdobia na písomnú žiadosť zamestnanca alebo povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby sa uvedeným poistencom prerušuje ich povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti až po uplynutí predĺženého podporného obdobia, a nie po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Do tohto predĺženého podporného obdobia sa nezapočítavajú predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti.

Pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO sa v súvislosti s predĺžením podporného obdobia ustanoviť rovnakú povinnosť ako je v súčasnosti ustanovená v § 228, a to oznámiť Sociálnej poisťovni prerušenie jej povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia až po uplynutí tohto podporného obdobia, a nie po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, a to do ôsmich dní od prerušenia poistenia.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV