Koľko dní môže rodič ospravedlniť v škole/škôlke? Počítajú sa vyučovacie alebo kalendárne dni? Viac info v tomto článku.


Odporúčam v texte nižšie si všimnúť, kedy ide o vyučovanie dni a kedy o kalendárne dni.

Ak máte školáka

Ak žiak chýba v škole z dôvodu OCHORENIA najviac 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje rodič.

Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá VIAC ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára.

Môj e-sprievodca pre rodičov – o OČRKE – z čoho sa vypočíta, časté otázky rodičov a rôzne situácie

Keď mám predškoláka?

Ak neprítomnosť dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z dôvodu OCHORENIA trvá najviac sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňujerdič.

Ak neprítomnosť takého dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá VIAC ako 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára.

Keď mám škôlkara – nepredškoláka?

Spôsob ospravedlňovania detí, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné, si určuje každá materská škola individuálne, vo svojom školskom poriadku.

V prípade neprítomnosti dieťaťa viac ako 5 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, rodič predkladá (podpisuje) v materskej škole „vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (nazývané praxou). Ide o písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Nesmie byť staršie ako jeden deň.

Pozor výnimka!

Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti.

E-sprievodcovia pre rôzne situácie rodičov z mojej autorskej dielne, napríklad


#TIP: Dotácia na stravu (obedy zadarmo) a súkromná škôlka


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV