Akú lehotu má Sociálna poisťovňa na vydanie rozhodnutia o materskom? Kedy môže túto lehotu predĺžiť? Vyplatia Vám peniaze i spätne?

Po podaní žiadosti o materské budete čakať….

Lehota na vydanie rozhodnutie o priznaní materského ako dávky nemocenského poistenia je 60 dní.

V zmysle § 210 ods. 1 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení, organizačné zložky Sociálnej poisťovne vydávajú rozhodnutie vo veciach uvedených § 178 ods. 1 písm. a) a v § 179 ods. 1 písm. a) a b). Patrí tam aj materské.

V zmysle § 210 ods. 2 prvá veta zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení, organizačné zložky Sociálnej poisťovne sú povinné rozhodnúť vo veciach uvedených v odseku 1 najneskôr do 60 dní od začatia konania.

Lehotu na vydanie rozhodnutia o materskom môžu ešte predĺžiť

Lehotu 60 dní na vydanie rozhodnutie môže pobočka Sociálnej poisťovne v mimoriadne zložitých prípadoch túto lehotu predĺžiť ešte o ďalších 60 dní.

Mimoriadne zložité prípady nie sú v zákone nikde presne upravení, t.j. čo to presne znamená.

Celkovo tak môžete čakať na rozhodnutie až 120 dní.

Čakať 120 dní …

Domov dostanete oznámenie o predĺžení lehoty

O tom, že Sociálna poisťovňa nerozhodne v pôvodnej 60 dňovej lehote ale bude jej to trvať dlhšie a teda lehotu si predlžuje, dostanete oznámenie. SOCPOIST je povinná o tom písomne informovať. Je to iba oznámenie, nie je možné sa voči nemu odvolať.

 

Prichádzate tak o časť materského?

Niektorí rodičia sa obávajú, že tým, že to „tak dlho“ trvá, prichádzajú o časť materského. Nie je to tak. Sociálna poisťovňa po priznaní materského vyplatí materské aj spätne k dátumu podania žiadosti.


Moji praktickí esprievodcovia pre rôzne životné situácie rodičov, komplexné info na jednom mieste