V súčasnosti je možné poberať aj tzv.dlhodobé ošetrovné. Za akých podmienok a ako ho vybaviť? Klasické ošetrovné a maximmálna doba jeho poberania sa predĺžila z 10 na 14 kalendárnych dní. Viac info v článku.

Krátkodobé ošetrovné – Viac dní ošetrovného

Od 1.4.2021 je možné čerpať ošetrovné zo Sociálnej poisťovne maximálne 14 za sebou idúcich kalendárnych dní. Samozrejme podľa dĺžky potreby ošetrovania, ktorú stanovuje lekár. Ide o klasické ošetrovné.

Ošetrovné je dávka nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Vypláca sa po tom ako ošetrujúci lekár skonštatuje, že je potrebná osobna a celodenná starostlivosť o člena rodiny a Vy si samozrejme požiadate o ošetrovné prostredníctvom osobitného tlačiva.


Môj praktický esprievodcov pre rodičov, ktorí majú otázky ohľadom OČR – z čoho sa vypočíta – čo sa kontroluje – ako dlho ….


Krátkodobé ošetrovné – rozširuje sa okruh ošetrovaných osôb

Od 1.4.2021 je možné poberať ošetrovné na viac blízkych osôb. Napríklad už aj na príbuzných v priamom rade (ošetrovné tak bude možné poberať aj na starých rodičov a vnukov), taktiež aj na súrodencov.

Momentálne je možné poberať ošetrovné na manžela/manželku, deti, rodičov, svokrovcov).


Moji praktickí esprievodcovia na rôzne životné situácie rodičov, komplexné info na jednom mieste, ušetríte si čas a získate finančné tipy


Dlhodobé ošetrovné – aké sú podmienky?

Zavádza sa aj tzv. dlhodobé ošetrovné, ktoré môže trvať až 90 dní.

Aké sú podmienky?

Ak boli Vaši blízki aspoň 5 (po sebe nasledujúcich)kalendárnych dní hospitalizovaní v zariadení ústavnej starostlivosti z dôvodu závažnej poruchy zdravia (napríklad nemocnica) a následne po prepustení z ústavnej starostlivosti je predpoklad, že bude potrebné sa o nich osobne starať v domácom prostredí najmenej 30 dní, je možné čerpať tzv. dlhodobé ošetrovné.

Pozn: Do vyžadovaných 5 dní hospitalizácie sa započítava aj deň prijatia a prepustenia zo zariadenia ústavnej starostlivosti.

Rovnako to platí v prípade paliatívnej starostlivosti (osobná a celodenná starostlivosť o chorú osobu s nevyliečiteľnou chorobou – osoba je v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia).

Pri ošetrovaní blízkej osoby v tomto prípade sa budú môcť osoby aj prestriedať, a to po 30 dňoch. Ošetrovné však bude vyplatené v úhrne maximálne 90 dní všetkým ošetrujúcim osobám (podporné obdobie pre poberanie dlhodobého ošetrovného).


Ako vybaviť dlhodobé ošetrovné?

Na začiatku, keď ešte len začínate dlhodobú OČRKu:

  1. Potrebujete tlačivo: Potvrdenie o potrebe osobnej a celodennej starostlivosti a o prvom poskytovaní osobnej a celodennej starostlivosti – Žiadosť o „dlhodobé“ ošetrovné / Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie.

Toto tlačivo Vám vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti v prípade, ak ide o poskytovanie osobnej a celodennej starostlivosti o hospitalizovanú osobu, A TO v deň prepustenia chorej osoby zo zdravotníckeho zariadenia. Teda napríklad v deň, kedy budú prepúšťať osobu, o ktorú sa budete starať z nemocnice.

Ak chcete poberať dlhodobé ošetrovné na osobu, ktorá je v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia, tak Vám potrebné tlačivo na dlhodobé ošetrovné vystaví lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína, klinická onkológia, geriatria, vnútorné lekárstvo, gastroenterológa, hematológia a transfúziológia, hepatológia, kardiológia, nefrológia, neurológia, pneumológia a ftizeológia, reumatológia, gynekológia, anesteziológia a intenzívna medicína, algeziológia, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia alebo pediatria. Kedy? a to v deň, keď sa zistí potreba poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti.

2. Keď Vás ide vystriedať ďalšia osoba na OČRKe, potrebujete tlačivo: Potvrdenie o poskytovaní osobnej a celodennej starostlivosti ďalšou osobou – Žiadosť o „dlhodobé“ ošetrovné / Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie. Toto tlačivo Vám vystaví už všeobecný lekár („obvoďák“) osoby, ktorá je ošetrovaná, o ktorú sa staráte.

POZOR: ak ošetrovanie trvá z mesiaca na mesiac, tak potrebujete ešte Potvrdenie o trvaní poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti ku koncu kalendárneho mesiaca / Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie. Toto tlačivo Vám vystaví už všeobecný lekár („obvoďák“) osoby, ktorá je ošetrovaná, o ktorú sa staráte.SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV