Je potrebný súhlas druhého rodiča, ak sa chcete s dieťaťom presťahovať? Záleží od vzdialenosti presťahovanie? Čo ak druhý rodič s presťahovaním nesúhlasí?

Nebývate v spoločnej domácnosti s druhým rodičom svojho dieťaťa. Rozhodnete sa odsťahovať. Dostanete ponuku lepšieho zamestnania, chcete bývať bližšie pri príbuzných. Oznámite túto „novinku“ druhému rodičovi a on nesúhlasí. Čo ďalej? Čo hovorí zákon?

Ak druhý rodič nesúhlasí

V súčasnosti je právna úprava (zákon o rodine) v takom znení, že nie je potrebný súhlas druhého rodiča s presťahovaním sa dieťaťa. Ak ide o územie Slovenska. Aj keby išlo o presťahovanie sa s z Bratislavy do Košíc.


Boli pokusy o zmenu

Na internete možno nájdete ešte staré články o tom, že pred pár rokmi bola do parlamentu predložená novela zákona o rodine. Tá mala riešiť práve vyššie uvedenú situáciu a podmieniť presťahovanie dieťaťa do iného okresu súhlasom druhého z rodičov. Avšak táto novela nebola prijatá a stav zostáva taký ako ho popisujem v tomto článku.


Presťahovanie sa do zahraničia

Iná situácia je v prípade presťahovania sa do zahraničia. Zákon o rodine v tomto stanovuje jasne:

Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. (§35 zákona o rodine)

Ako to prebieha?

Ak nemáte súhlas druhého rodiča, je potrebné podať návrh na súd, aby udelil súhlas s vysťahovaním dieťaťa do cudziny za druhého rodiča. Súdne konanie prebieha na okresnom súde podľa bydliska dieťaťa.

Skúmať sa budú záujmy dieťaťa, či tam má zabezpečenú škôlku/školu, riadne bývanie, lekársku starostlivosť, jazykové vzdelávanie,dôvody, pre ktoré má dôjsť k vysťahovaniu. Všetko uvedené je potrebné preukázať listinami, potvrdeniami a ďalšími dôkazmi.

Súd bude prihliadať i na zachovanie rodičovských práv,najmä práva otca na styk s maloletým dieťaťom, ich vzájomné citové väzby.

Dieťa bude zastúpené kolíznym opatrovníkom (ÚPSVAR).

Výsledkom je rozsudok, ktorým súd súhlas udelí alebo návrh zamietne.


Súhlas druhého rodiča s dovolenkou v zahraničí

Častokrát padá zo strany rodičov, ktorí svoje deti vychovávajú sami, či je potrebný súhlas druhého rodiča,aby mohli ísť s dieťaťom na dovolenku do zahraničia.

Tento súhlas potrebný nie je. Práva rodičov vycestovať s maloletým dieťaťom mimo územia SR na výlet alebo dovolenku obmedzené nie sú.

Avšak musím uviesť nielen A ale i B. Sú krajiny, ktoré môžu od Vás pri vstupe vyžadovať preukázanie súhlasu druhého rodiča za účelom, či nejde o únos dieťaťa. Bližšie info napríklad na tomto linku.

#TIP: Prečítajte si môj článok: Ako sa vybavuje cestovný pas pre dieťa, koľko stojí, ako dlho trvá jeho vyhotovenie a čo k tomu potrebujete

SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV