Štatút súťaže “Veselý čaj“ (ktorá prebieha od 8.10.- 10.10. , 20.00 hod)

  1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže (ďalej len „súťaž“) je MADVON s.r.o., so sídlom Pečnianska 29, 85101 Bratislava,  IČO: 51660261, email: asistentka.pravne@gmail.com (ďalej len „usporiadateľ“).

  1. Termín, miesto konania súťaže 

Súťaž začína vyhlásením od 1od 8.10.- 10.10. , 20.00 hod) . Prebieha na instagram profile @pravneprerodica.sk

III. Podmienky účasti v súťaži

Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete  instagram (ďalej len „užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Podmienky pre účasť v súťaži:

Instagram:

Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

  1. Pravidlá súťaže

Úlohou súťažiaceho (podmienkou platnej účasti v súťaži) je nasledovné:

instagram: daj follow na pravneprerodica a veselycaj + do komentára pod príspevok označ kamoša/kamošku a napíš, ktorý čaj zo súťaže  by si otvoril ako prvý.
Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže aj viackrát, ale do komentára musí vždy oznaiť inú osobu. Usporiadateľ vyžrebuje jedného výhercu na instagrame  .Výherca bude vyžrebovaný náhodne a vyberá ho usporiadateľ súťaže. Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.
  1. Ceny

Cenu do súťaže zabezpečuje a posiela usporiadateľ. V rámci súťaže je možné získať 5x čaj od Veselý čaj, ktoré sú znázornené v príspevku. Výherca súťaže bude informovaný o výhre pod súťažným príspevkom instagram profile a to najneskôr do 3 dní po skončení súťaže. Výherca bude vyzvaný ku kontaktu prostredníctvom súkromnej správy  instagram súkromná správa.

  1. Určenie výhercu

Určenie výhercu súťaže prebehne v deň skončenia súťaže o 20.00. hod. Jeden výherca na instagramovom profile @pravne_pre_rodica.

Kontaktné údaje v rozsahu dodacia emailová adresa je povinný výherca  dodať usporiadateľovi súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti facebook najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré im bude zaslané prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti instagram. Ak do tejto doby súťažiaci svoju emailovú adresu nedodá alebo ju dodá nekompletnú, prebehne opätovné žrebovanie a výhra bude postúpená novému výhercovi.

Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora či usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

VII. Záverečné ustanovenia

Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená s Facebookom (Meta) . Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Bratislave, 6.10.2023

—————————————————————————-