Štatút súťaže “Schudni s DaVe (ktorá prebieha od 11.9. – 17.9. , 20.00 hod)

  1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže (ďalej len „súťaž“) je MADVON s.r.o., so sídlom Pečnianska 29, 85101 Bratislava,  IČO: 51660261, email: asistentka.pravne@gmail.com (ďalej len „usporiadateľ“).

  1. Termín, miesto konania súťaže 

Súťaž začína vyhlásením od 12.6.  15.6.2023 . Prebieha na instagram profile @pravneprerodica.sk

III. Podmienky účasti v súťaži

Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook  a instagram (ďalej len „užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Podmienky pre účasť v súťaži:

Facebook:

Instagram:

Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

  1. Pravidlá súťaže

Úlohou súťažiaceho (podmienkou platnej účasti v súťaži) je nasledovné:

instagram: prezdieľaj do storky, nemôžeš mať súkromný účet + daj follow na pravneprerodica a schudnisdave + do komentára pod príspevok označ kamoša/kamošku a napíš Chcem svoju premenu
facebook: sleduj pravneprerodica a schudnisdave + lajk na príspevok a do komentára napíš Chcem svoju premenu. Zdieľanie príspevku poteší.
Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže aj viackrát, ale do komentára musí vždy oznaiť inú osobu. Usporiadateľ vyžrebuje jedného výhercu na instagrame a jedného na facebooku .Výherca budú vyžrebovaný náhodne a vyberá ho usporiadateľ súťaže. Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.
  1. Ceny

Cenu do súťaže zabezpečuje a posiela usporiadateľ. V rámci súťaže je možné získať októbrovp premenu so Schudni s Dave + balíček. Výherca súťaže bude informovaný o výhre pod súťažným príspevkom instagram profile a to najneskôr do 3 dní po skončení súťaže. Výherca bude vyzvaný ku kontaktu prostredníctvom súkromnej správy  instagram súkromná správa.

  1. Určenie výhercu

Určenie výhercu súťaže prebehne v deň skončenia súaže o 20.00. hod. Jeden výherca na facebook fanapge Právne pre rodiča a 1 výherca na instagramovom profile @pravne_pre_rodica.

Kontaktné údaje v rozsahu dodacia emailová adresa je povinný výherca  dodať usporiadateľovi súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti facebook najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré im bude zaslané prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti instagram. Ak do tejto doby súťažiaci svoju emailovú adresu nedodá alebo ju dodá nekompletnú, prebehne opätovné žrebovanie a výhra bude postúpená novému výhercovi.

Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora či usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

VII. Záverečné ustanovenia

Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená s Facebookom (Meta) . Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Bratislave, 11.9.2023

—————————————————————————-