Štatút súťaže “Pediatria pre zvedavých rodičov (ktorá prebieha od 12.6. –   15.6.2023, 20.00 hod)

  1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže (ďalej len „súťaž“) je JUDr. Mária Dvončová, so sídlom Pečnianska 29, 85101 Bratislava,  IČO: 51660261, email: asistentka.pravne@gmail.com (ďalej len „usporiadateľ“).

  1. Termín, miesto konania súťaže 

Súťaž začína vyhlásením od

Štatút súťaže “Pediatria pre zvedavých rodičov (ktorá prebieha od 12.6. –   15.6.2023, 20.00 hod)

  1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže (ďalej len „súťaž“) je JUDr. Mária Dvončová, so sídlom Pečnianska 29, 85101 Bratislava,  IČO: 51660261, email: asistentka.pravne@gmail.com (ďalej len „usporiadateľ“).

  1. Termín, miesto konania súťaže 

Súťaž začína vyhlásením od 12.6.  15.6.2023 . Prebieha na instagram profile @pravneprerodica.sk

III. Podmienky účasti v súťaži

Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook  a instagram (ďalej len „užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Podmienky pre účasť v súťaži: 1. Napíšte mi do komentára pod súťažný príspevok, na ktorý webinár by ste chceli vstupenku (zoznam je na konci súťažného príspevku). 2. Napíšte do komentára, koho by ešte mohli webináre zaujať.

Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

  1. Pravidlá súťaže

Úlohou súťažiaceho (podmienkou platnej účasti v súťaži) je

. Napíšte mi do komentára pod súťažný príspevok, na ktorý webinár by ste chceli vstupenku (zoznam je na konci súťažného príspevku). 2. Napíšte do komentára, koho by ešte mohli webináre zaujať.

Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže aj viackrát, ale do komentára musí vždy oznaiť inú osobu. Usporiadateľ vyžrebujejedného výhercu na instagrame .Výherca budú vyžrebovaný náhodne a vyberá ho usporiadateľ súťaže. Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

  1. Ceny

Cenu do súťaže zabezpečuje a posiela usporiadateľ. V rámci súťaže je možné získať publikáciu Pediatria pre zvedavých rdoičov. Výherca súťaže bude informovaný o výhre pod súťažným príspevkom instagram profile a to najneskôr do 3 dní po skončení súťaže. Výherca bude vyzvaný ku kontaktu prostredníctvom súkromnej správy  instagram súkromná správa.

  1. Určenie výhercu

Určenie výhercu súťaže prebehne v deň po skončení súťaže.

Kontaktné údaje v rozsahu dodacia emailová adresa je povinný výherca  dodať usporiadateľovi súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti facebook najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré im bude zaslané prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti instagram. Ak do tejto doby súťažiaci svoju emailovú adresu nedodá alebo ju dodá nekompletnú, prebehne opätovné žrebovanie a výhra bude postúpená novému výhercovi.

Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora či usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

VII. Záverečné ustanovenia

Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená s Facebookom (Meta) . Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Bratislave, 12.6.2023

—————————————————————————-