Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I                                                   Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“ alebo „VOP“)  platia pre nákup Produktov cez webové rozhranie http://www.pravneprerodica.sk  (ďalej len „webstránka“) , prevádzkovanou – podnikateľom MADVON s.r.o.,  IČO: 55 315 194, so sídlom: Pečnianska 29, 851 10 Bratislava, Slovenská Republika  (ďalej len „Predávajúci“).
 2. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
 3. Tieto obchodné podmienky špecifikujú práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho.
 4. Vyplnením objednávkového formulára a jeho zaslaním Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s ním súhlasí. Toto potvrdzuje Kupujúci i výslovným zaškrnutím príslušného políčka v objednávkovom formulári.

Výklad Pojmov

 • Kupujúci je fyzická osoba (Spotrebiteľ), ktorá uzatvorila s Predávajúcim Kúpnu zmluvu alebo akúkoľvek inú zmluvu, ktorej predmetom je predaj online Produktov na webstránke http://www.pravneprerodica.sk). Za Spotrebiteľa sa považuje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, inej obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania; na túto osobu sa vzťahujú príslušné zákonné ustanovenia o ochrane spotrebiteľa.
 • Zmluvné strany sú Predávajúci a Kupujúci alebo ekvivalentné pojmy či označenia jednotlivých strán v závislosti od typu a predmetu Zmluvy a zmluvného vzťahu alebo ich právni nástupcovia.
 • Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) predstavujú súbor všeobecných právnych ustanovení a informácií, ktorými sa spravuje právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 • Akceptácia je akceptovanie a záväzné pristúpenie Zmluvných strán k ustanoveniam Zmluvy (Objednávky) a týchto VOP.
 • Objednávka je písomná objednávka online produktu. Objednávka sa vykonáva spravidla elektronickou komunikáciou, prostredníctvom formuláru, ktorý je prístupný na webovom sídle Predávajúceho http://www.pravneprerodica.sk. Objednávka súčasne predstavuje vôľu Kupujúceho uzavrieť s Predávajúcim Zmluvu a byť jej obsahom viazaný.
 • Zmluva je právny dokument, obsahujúci práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú Predávajúci a Kupujúci. Zmluva sa uzaviera okamihom akceptácie Objednávky zaslanej Kupujúcim zo strany Predávajúceho. Týmto okamihom súčasne Objednávka zaslaná Kupujúcim nadobúda podobu riadne uzavretej zmluvy, ktorej súčasťou sú tieto VOP.
 • Uzavretie zmluvy je pristúpenie (akceptácia) Predávajúceho k Objednávke doručenej zo strany Kupujúceho.
 • Cenník je zmluvný dokument, ktorý vyjadruje ceny za jednotlivé  Produkty. Cenník je dostupný na webovom sídle Predávajúceho pri každom online produkte.
 • Elektronická komunikácia predstavuje komunikáciu medzi zmluvnými stranami prostredníctvom emailu. Telefonická komunikácia sa považuje za elektronickú komunikáciu iba v prípade, ak to tieto VOP alebo Zmluvná dokumentácia pripúšťajú.
 • Oznámenie je akékoľvek oznámenie informácie alebo zmeny adresované druhej Zmluvnej strane, výpoveď, odstúpenie od zmluvy, zaslanie výzvy, upomienky alebo faktúry podľa týchto VOP alebo Zmluvnej dokumentácie.
 • Prevádzkovateľ je na účely Zákona o ochrane osobných údajov Predávajúci.
 • Reklamačný poriadok je samostatný dokument, ktorý upravuje postup Predávajúceho a Kupujúceho, ktorým je Spotrebiteľ pri uplatnení Reklamácie Produktov v prípade, že napriek všetkému úsiliu Predávajúceho o zachovanie vysokej kvality ponúkaných online produktov vznikne na strane Kupujúceho oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady. Reklamačným poriadkom Predávajúci zároveň informuje Spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia Reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno Reklamáciu uplatniť. Uzavretím Zmluvy Spotrebiteľ prehlasuje, že bol oboznámený s Reklamačným poriadkom, jeho ustanoveniam porozumel a s nimi súhlasí.
 • Reklamácia je podnet Kupujúceho adresovaný Predávajúcemu, ktorým sa Kupujúci domáha práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady poskytnutých Produktov pričom reklamovaná vada trvá v čase uplatnenia reklamácie. Kupujúci postupuje v prípade reklamácie podľa Reklamačného poriadku. Cieľom reklamačného procesu je predovšetkým dosiahnuť, aby boli zistené vady odstránené.
 • Vyššia moc sú všetky skutočnosti alebo prekážky, ktoré nezáviseli od vôle Zmluvnej strany a ohľadne ktorých nebolo možné rozumne očakávať, že ich výskyt mohla Zmluvná strana predpokladať v čase uzavretia Zmluvy alebo že by takéto skutočnosti alebo prekážky alebo ich dôsledky odvrátila alebo prekonala. Za vyššiu moc sa považujú aj skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné zo strany Predávajúceho, ktoré majú vplyv na poskytnutie Služby ako napr.: štrajky, katastrofy, havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné opatrenia orgánov verejnej moci a i..
 • Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • Osobitným zákonom sa chápe najmä zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
 • Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z..

ČL. II                                                Predmet kúpnej zmluvy

 1. Predmetom kúpnej zmluvy sú online produkty, ktoré predáva Predávajúci prostredníctvom webstránky http://www.pravneprerodica.sk.

Produkty  predstavujú online produkty:

A. esprievodca ponúkaný Predávajúcim, pričom ich bližšia špecifikácia je uvedená na webstránke http://www.pravneprerodica.sk. („online produkt A“).

Kupujúci získava prístup k esprievodcovi prostredníctvom prístupu do uzatvorenej členskej sekcie po úhrade objednávky, ceny za esprievodcu. Predajúcemu je po úhrade objednávky zasielaný prístup (emailová adresa Kupujúceho a osobitné heslo). Kupujúci má prístup k esprievodcovi zabezpečený po dobu 12 mesiacov od úhrady objednávky. V prípade, ak má Predajúcu záujem o prístup k zakúpenému esprievodcovi ďalších 12 mesiacov, je potrebné znovuvytvorenie objednávky  na http://www.pravneprerodica.sk. Esprievodcovia predstavujú informačné materiály v elektronickej podobe (články, videá, pdf materiály).

Kupujúci berie na vedomie, že pdf materiály, ktoré sú súčasťou esprievodcov sú zabezpečené proti sťahovaniu, zdieľaniu alebo tlačeniu zo strany Kupujúceho.

B.dvojmesačný prístup k prémiovému uzatvorenému obsahu na webstránke – Právne pre rodiča Prémium („online produkt B“)

Kupujúci získava prístup k prémiovému obsahu prostredníctvom prístupu do uzatvorenej členskej sekcie po úhrade objednávky. Predajúcemu je po úhrade objednávky zasielaný prístup (emailová adresa Kupujúceho a osobitné heslo). Kupujúci má prístup k prémiovému obsahu zabezpečený po dobu 2 mesiacov od úhrady objednávky. V prípade, ak má Predajúcu záujem o ďalší prístup, je potrebné znovuuhradenie platby na základe platobných údajov, ktoré dostáva Kupujúci vopred do svojej emailovej schránky.

Webinár – záznam („online produkt C“)

Kupujúcemu je po úhrade objednávky odosielaný do jeho emailovej schránky prístup k osobitnej členskej sekcii /heslo/. Kupujúci má prístup k záznam z webinára a bonusovým materiálom, ktoré sú jeho súčasťou po dobu 90 kalendárnych dní od úhrady objednávky. Zakúpenie záznamu z webinára nezakladá právo na individuálne poradenstvo s Predávajúcim prostredníctvom emailových správ alebo správ cez sociálne siete.

D. online konzultácie („online produkt D“). Predávajúci prehlasuje, že v žiadnom prípade neposkytuje poradenstvo, ktoré je poskytované advokátmi v zmysle zákona o advokácie. V prípade, ak sa záujemca o poradenstvo obráti na Predávajúceho s poradenstvom, ktoré spadá do kompetencie advokátov, Predávajúci odkáže záujemcu o takéto poradenstvo na advokáta. Online konzultácia sa dohaduje  podľa ponuky na webstránke cez osobitný rezervačný formulár.

(spolu aj ako „online produkty“).

Čl. III                                     Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku

 1. Je Kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, tzn. uzatvorená bez osobného kontaktu zmluvných strán, len prostredníctvom webového rozhrania  prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo využitím podobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím spomínaných prostriedkov komunikácie si Kupujúci hradí sám a nelíšia sa od bežných sadzieb, účtovaných vašim operátorom, resp. poskytovateľom internetového pripojenia.
 2. Odoslaním objednávky Kupujúci výslovne súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku a uzatvorením Kúpnej zmluvy na diaľku.

Čl. IV                         Objednávka online produktov

 1. Na objednanie online produktov prostredníctvom webstránky slúži objednávkový formulár Predávajúceho, ktorý sa nachádza na webstránke http://www.pravneprerodica.sk.
 2. Prostredníctvom objednávkového formuláru si môže Kupujúci zakúpiť online produkt .
 1. Pred odoslaním objednávkového formuláru je Kupujúci povinný prečítať si tieto obchodné podmienky. Odoslaním objednávkového formuláru  Kupujúci potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal a plne s nimi súhlasí.
 2. Kupujúci oprávnený zrušiť objednávku do okamihu doručenia predmetu kúpy (do okamihu doručenia prístupových údajov k online produktom Predávajúceho do emailovej schránky Kupujúceho). Kúpna zmluva sa považuje uzatvorenú okamihom potvrdenia objednávky na kúpu online produktu zo strany Predávajúceho.
 3. V prípade pochybností môže Predávajúci kontaktovať Kupujúceho za účelom overenia pravosti objednávky. Ak sa pravosť objednávky nepodarí overiť, Predávajúci má právo Objednávku zrušiť.
 4. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, v elektronickej podobe. Kúpnu zmluvu tvorí Objednávka, jej prijatie zo strany Predávajúceho a tieto obchodné podmienky. Zmluvu archivuje Predávajúci v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Čl. V                                      Kúpna cena a platobné podmienky 

 1. Na webstránke je vždy uvedená aktuálne platná cena všetkých ponúkaných online produktov.
 2. Cena je platná celú dobu jej uverejnenia. Ak je uverejnená akčná cena, sú spolu s ňou uverejnené aj podmienky jej poskytnutia. Vzhľadom k charakteru poskytovaných produktov online formou, nevznikajú žiadne ďalšie náklady spojené s jeho dopravou. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky je konečná cena.
 3. Dohodnutá Kúpna cena je cena uvedená na webstránke  v okamihu odoslania objednávky. Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webstránke  (predovšetkým preklep, chyba systémového nastavenia pri zadávaní ceny), alebo podobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný dodať službu alebo produkt za zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, ak už došlo k automatickému potvrdeniu objednávky. V prípade, ak dôjde k úhrade chybnej ceny Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. Ak nie je medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak, je Predávajúci povinný poskytnúť službu alebo produkt Kupujúcemu až po úplnom zaplatení dohodnutej Kúpnej ceny, teda po pripísaní úhrady Kúpnej ceny na účet Predávajúceho..
 5. Kúpna cena za online produkty je splatná do 4 kalendárnych dní od odoslania potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu.
 6. Ak je predmetom Kúpnej zmluvy online produkt D, na základe vyplneného formulára po jej konaní, Predávajúci zašle bezodkladne Kupujúcemu pokyny k platbe a vystaví faktúru.
 7. Na základe uzatvorenia Kúpnej zmluvy vystaví Predávajúci Kupujúcemu daňový doklad – faktúru obsahujúcu všetky zákonné náležitosti. Faktúra bude zaslaná Kupujúcemu na jeho elektronickú adresu do 3 dní od prijatia úhrady. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že faktúra bude zaslaná Predávajúcim elektronicky v elektronickej forme.
 8. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty („DPH“). V rámci vystavenej objednávky ako i faktúry je pre Kupujúceho uvedená cena bez DPH ako i konečná cena s DPH.
 9. Za Produkty nie je možné platiť v hotovosti.

Čl. VI                                              Dodanie online produktu

 1. Online produkt dodá Predávajúci Kupujúcemu bezodkladne po úhrade Kúpnej ceny online produktu na email zadaný Kupujúcim v objednávkovom formulári. Súčasne Predávajúci priloží i faktúru v zmysle čl. V obchodných podmienok.

Čl. VIa                                         Online produkt D

 1. V rámci online produktu D Predávajúci zhodnotí situáciu Kupujúceceho a prostredníctvom individuálneho školenia ho oboznámi s možnosťami, ktoré Kupujúci má v rámci riešenia jeho situácie, prednesie mu príslušné zákonné ustanovenia a stanoviská inštitúcií. Kupujúci si termín konzultácie rezervuje prostredníctvom rezervačného formulára, ktorý je uverejnený na webstránke. Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade, že o rezervovaný termín už nemá záujem, tento zruší najneskôr do dvoch dní pred dohodnutým termínom.

Čl. VII                                Storno objednávky,  reklamácie, odstúpenie od zmluvy

 1. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Vzhľadom na uvedené, Kupujúci zaslaním objednávkového formulára a potvrdením prečítania si týchto obchodných podmienok prehlasuje, že bol riadne o vyššie uvedenom poučený, poskytovanie elektronického obsahu (zaslanie online produktu A, B, a C  z webstránky) sa začalo po úhrade platby z jeho strany s jeho výslovným súhlasom a je riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Reklamácie

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti Predávajúceho za vady, tj. práv z vadného plnenia, sa riadia reklamačným poriadkom podľa  § 599 Občianskeho zákonníka.
 2. Reklamácia je možná v prípade, že
  1. Online produkt nie je po doručení v zhode s kúpnou zmluvou.
  2. odkaz na online produkt, ktorý prišiel Kupujúcemu emailom nefunguje, pričom chyba je na strane Predávajúceho.
  3. reklamácia je možná aj v prípade, že Kupujúcemu od pripísania platby Predávajúcemu nebol v lehote 24 hodín doručený žiadny email s odkazom na online produkt.
 3. Kupujúci má právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu produkt uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.
 4. Vadné plnenie uplatňuje Kupujúci bez zbytočného odkladu u Predávajúceho, najneskôr však do 15 dní od doručenia produktu.
 5. Reklamácie sú vybavované elektronicky na info(zavináč)pravneprerodica.sk. Súčasťou reklamácie je aj doklad o kúpe a popis závady.  V reklamácii je Kupujúci povinný uviesť: svoje identifikačné údaje, údaje Predávajúceho, opis online produktu, ktorý Kupujúci reklamuje, popis vady online produktu a preukázanie doručenia vadného online produktu Predávajúcim, číslo Objednávky (podľa VS na faktúre), ktorej sa reklamácia týka.
 6. O spôsobe vybavenia reklamácie bude Kupujúci informovaný e-mailom.
 7. Kupujúci môže požadovať bezplatné odstránenie vady, primeranú zľavu z ceny a ak to nie je v povahe vady neúmerné (hlavne ak nie je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné požadovať dodanie novej veci bez vady. Ak nie je oprava alebo výmena možná, na základe odstúpenia od zmluvy, môže Kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 8. V prípade oprávnenej reklamácie a vrátenia kúpnej ceny v plnej výške bude táto vrátená Kupujúcemu rovnakým spôsobom, akým bola kúpna cena uhradená.
 9. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.
 10. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré môžu vzniknúť Kupujúcemu vďaka pomalému internetovému pripojeniu Kupujúceho, neaktualizovanému internetovému prehliadaču či nenainštalovanému softwaru pre spustenie webináru či online produktu, ktoré nie je schopný ovplyvniť. On-line produkty obsahujú iba návody a doporučenia, Predávajúci tiež neodpovedá za úspech či neúspech Kupujúceho pri aplikácii v praxi.
 11. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI
  1. Kupujúci berie na vedomie, že informácie v ponúkaných online produktoch predstavujú zo strany Predávajúceho predovšetkým snahu o informovanie Kupujúceho o jeho možnostiach, nárokoch, možnom postupe a legislatíve. V tejto súvislosti Predávajúci žiadnym spôsobom nezodpovedá za individuálne rozhodnutie a zvolený postup Kupujúceho alebo interpretáciu obsahu ebooku Kupujúcim. Predávajúci odporúča Kupujúcemu navštíviť príslušnú inštitúciu, ktorá bude v konečnom dôsledku rozhodovať o nárokoch Kupujúceho v jeho veci.
  2. Kupujúci berie na vedomie, že informácie a názory prezentované na webinári majú povahu  všeobecných upozornení a ich aplikáciu pre potreby Kupujúceho je potrebné odkonzultovať s príslušnou inštititúciou (Sociálna poisťovňa, úrad práce, zdravotná poisťovna atď). Môže totiž hroziť nesprávne interpretácia. Webinár nemá povahu ad hoc poradenstva.
  3. Kupujúci berie na vedomie, že informácie a názory prezentované  Predávajúcim na individuálnej konzultácií nie sú záväzné pre príslušné inštitúcie a orgány, ktoré v konečnom dôsledku rozhodujú o nárokoch Kupujúceho. Predávajúci odporúča Kupujúcemu odkonzultovať jeho situáciu i s príslušnou inštititúciou (Sociálna poisťovňa, úrad práce, zdravotná poisťovna atď). Môže totiž hroziť nesprávne interpretácia zo strany Kupujúceho, prípadne iná interpretácia právnych noriem zo strany príslušých inštitúcií.
  4. Predávajúci nezodpovedá za individuálne spory a konflikty, ktoré môžu vzniknúť Predávajúcim a tretími osobami a nie je stranou ich urovnávania, prípadne akéhokoľvek iného riešenia.
  5. Vyhlásenie: Pri najlepšej vôli a neustálom samovzdelávaní Predávajúci nemôže  garantovať Kupujúcemu výsledok, napríklad rozhodnutie Sociálnej poisťovne.. Na konzultácii Predávajci Kupujúcemu prezentuje svoj názor na jeho situáciu, avšak vychádza z informácií, ktoré mu Kupujúci zazdieľa. Následne Kupujúci už postupove voči inštitúciám sám. Predávajúci negarantuje Kupujúcemu výsledné rozhodnutie inštitúcie, ktorá je v konečnom dôsledku príslušná pre rozhodnutie vo veci a situácii Kupujúceho.
 • Vyššia moc
  1. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností, resp. skutočností charakteru Vyššej moci, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
  2. Škodou podľa predchádzajúceho bodu sa chápe najmä ujma alebo majetková škoda spôsobená objektívnou nemožnosťou poskytnúť Služby z dôvod Vyššej moci, škoda na živote, zdraví, majetku a veciach osôb a akákoľvek iná majetková a nemajetková ujma majúca pôvod vo Vyššej moci.
  3. Vylúčenie zodpovednosti na základe Vyššej moci je účinné a trvá po dobu, po ktorú trvá prekážka.
  4. Zmluvná strana, ktorá neplní povinnosť z dôvodu Vyššej moci, musí oznámiť druhej Zmluvnej strane túto prekážku a jej dôsledky na svoju spôsobilosť plniť. Ak druhá Zmluvná strana nedostane oznámenie v primeranej lehote po tom, čo sa Zmluvná strana, ktorá neplní povinnosť, dozvedela alebo mohla dozvedieť o takej prekážke, je táto Zmluvná strana zodpovedná za tým vzniknutú škodu.
  5. Ustanovenie predchádzajúceho bodu sa považuje za splnené:
 • oznámením nemožnosti plniť záväzok z dôvodu vyššej moci, zaslaným Predávajúcim prostredníctvom e-mailu alebo uverejnením na webovom sídle Predávajúceho http://www.pravneprerodica.sk.
 • oznámením nemožnosti prijať Službu z dôvodu Vyššej moci zaslaným Kupujúcim na e-mailovú adresu Predávajúceho. Ustanovenia tohto článku nebránia tomu, aby ktorákoľvek zo Zmluvných strán vykonala iné právo než nárok na náhradu škody.

Čl. X Riešenie sporov a príslušnosť súdov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadne spory vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to rokovaniami alebo vzájomnou dohodou. V prípade, ak Zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, Zmluvné strany sú oprávnené riešiť tieto spory súdnou cestou v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Miestna príslušnosť súdu je daná v súlade s Civilným sporovým poriadkom podľa trvalého bydliska odporcu alebo podľa osobitných ustanovení upravujúcich príslušnosť súdu v spotrebiteľských veciach.
 3. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva Kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Návrh je možné podať aj prostredníctvom Platformy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorú nájdete na tejto internetovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 1. Podnety, sťažnosti a reklamácie našich zákazníkov prijímame na našej korešpondenčnej adrese uvedenej v záhlaví týchto VOP a na e-mailovej adrese info@pravneprerodica.sk.

Čl. XI  Komunikácia, oznamovanie a doručovani

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade doručovania vzájomnej korešpondencie sa doručením v zmysle týchto VOP rozumie doručenie písomného obsahu na elektronickú adresu Predávajúceho pravneprerodica@gmail.com alebo doporučene poštou alebo kuriérom na adresu MADVON, s.ro., Pečnianska 29, 851 01 Bratislava. Za deň doručenia sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana odmietne prevziať doručovanú písomnosť, alebo v deň vrátenia zásielky s vyznačenou poznámkou „adresát neprevzal v odbernej lehote“, „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“, alebo iná poznámka podobného významu. Pri elektronickom doručovaní písomností e-mailovou poštou sa písomnosť považuje za doručenú v deň nasledujúci po dni jej odoslania. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy Zmluvných strán uvedené v Zmluve (Objednávke), resp. internetovom formulári ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomností oznámil novú adresu bydliska, prípadne novú elektronickú adresu na doručovanie písomností.

2. Pri pochybnostiach o doručení sa Kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Kupujúcemu Predávajúcim v súlade s Objednávkou alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu upravujúceho poštové služby, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

Čl. XII   Ochrana  autorských práv

Online produkty a služby ponúkané na http://www.pravneprerodica.sk sú určené len na osobnú potrebu Kupujúceho. Sú predmetom ochrany autorských práv.  Ich ďalšie šírenie ako celku alebo ich častí je bez súhlasu držiteľa autorských práv zakázané.

Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za prípadnú ujmu, ktorú Predávajúcemu porušením jeho autorských práv spôsobí.

Čl. XIII                                                 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi obsahom objednávky odoslanej Kupujúcim z webstránky a týmito obchodnými podmienkami.  Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tomto dokumente upravené, sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 2. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby splnenia povinností oboch zmluvných strán, vyplývajúcich z obchodných podmienok.
 3. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete TU. https://www.pravneprerodica.sk/ochrana-osobnych-udajov/
 4. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci môže tieto obchodné podmienky meniť, avšak pre Kupujúceho platia vždy obchodné podmienky, s ktorými sa oboznámi a ktorých prečítanie potvrdí pri odosielaní svojej objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
 5. Predávajúci nie je advokátskou kanceláriou alebo advokátom, preto neposkytuje právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 1. VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia Predávajúcim. VOP sú zverejnené jednak na internetovej stránke Predávajúceho. Kupujúcemu sú VOP vždy dostupné pri Objednávke  Online Produktov. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené Zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia Zmluvy.
 2. Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Predávajúci v takomto prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia.
 3. VOP sú spolu s ostatnými zmluvnými dokumentmi súčasťou Zmluvy. Uzatvorením Zmluvy vyjadruje Kupujúci svoj súhlas s VOP a súvisiacimi zmluvnými dokumentmi.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že kúpa online produktov od Predávajúceho (esprievodcovia, prístup k prémiovému obsahu Právne pre rodiča prémium) neznamená nárok na individuálne poradenstvo zo strany Predávajúceho akoukoľvek formou (najmä nie však výlučne emailom, osobne, prostredníctvom súkromných správ cez sociálne siete).
 5. Orgánom dohľadu Predávajúceho je

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,

820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete na tomto linku.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 14.5.2024.