Na základe nového nariadenia vlády (schválené 28.4.2020) sa menia podmienky pre rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok pre osoby s ŤZP, posudkovú činnosť atď……


Dňa 28.4. 2020 schválila vláda ďalšie nariadenie vlády. Na jeho základe sa významne menia niektoré podmienky pre rôzne peňažné dávky, aj pre rodičov.

Platí to počas aktuálnej krízovej situácie (pandémia) a bezprostredne po skončení krízovej situácie. Nariadenie vlády je účinné vyhlásením v Zbierke zákonov (dátum doplním).

Pripravila som Vám prehľad tých najdôležitejších zmien.


V stručnosti, o čo ide?

  • nároky na dávky a príspevky zostanú zachované v prípadoch, keď v čase mimoriadnej situácie nie je objektívne možné preskúmať splnenie podmienok nároku na dávky a príspevky, resp. určiť ich výšku žiadnym z prípustných spôsobov dokazovania v správnom konaní.
  • v maximálnej možnej miere obmedziť osobný kontakt za účelom predchádzania šírenia nákazy
  • odpustenie lehôt, v ktorých sú osoby povinné preukazovať rozhodujúce skutočnosti, resp. predĺženie lehôt zániku nároku na niektoré dávky a príspevky, ktoré uplynuli alebo by mali uplynúť v čase krízovej situácie.
  • zavedenie preddavkového priznávania a vyplácania dávok a príspevkov, za predpokladu, že z objektívnych dôvodov v čase krízovej situácie nie je možné pri nových žiadostiach overiť splnenie podmienok nároku.
  • predĺženie trvania nároku na rodičovský príspevok, ktorý by v čase mimoriadnej situácie zanikol z dôvodu, že dieťa dovŕši vek požadovaný zákonom, resp. že uplynú tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti oprávnenej osobe.

Predĺženie vyplácania niektorých dávok

Poskytovanie dávok (1- pozri nižšie ktoré)), u ktorých nie je z objektívnych dôvodov možné preskúmať splnenie podmienok nároku pre určenie ich výšky a ich ďalšie poskytovanie, sa vyplácajú vo výške a za podmienok platných v mesiaci marec 2020.

Takto sa budú vyplácať do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom už bude možné posúdiť splnenie podmienok nároku a určiť výšku dávky a príspevkov, najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude skončená mimoriadna situácia.  

Ak z dôvodu mimoriadnej situácie nemožno získať dôkaz preukazujúci splnenie podmienky nároku na opakované dávky a príspevky (1) považuje sa podmienka za splnenú, a to do dňa, v ktorom sa preukáže opak, najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončí mimoriadna situácia. 

O povinnosti vrátiť dávky a príspevky (1) alebo ich časť za obdobie, za ktoré boli poskytnuté podľa odseku 1, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nerozhoduje.

(1): Rodičovského príspevku, . príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí, príspevok na podporu náhradnej starostlivosť o dieťa, kompenzačný príspevok baníkom.


Príspevok pri narodení dieťaťa – zmena

Aby mala matka nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, musí jej v tlačive Žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa gyneológ potvrdiť, že sa zúčastňovala poradní od 4.mesiaca tehotenstva do pôrodu.

Táto podmienka sa sa v čase krízovej situácie bude preukazovať čestným vyhlásením.

Cieľom uvedeného ustanovenia je zabezpečiť to, aby mamičkamohla preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, aj v čase trvania krízovej situácie, keď by z dôvodu obmedzenej dostupnosti lekárov nebola schopná zabezpečiť predmetné potvrdenie.


Náhradné výživné – zmeny

Podmienka nároku na náhradné výživné sa v čase krízovej situácie považuje za splnenú:

ak žiadateľ o náhradné výživné čestne vyhlási, že dva
po sebe nasledujúce kalendárne mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného si povinná osoba neplnila svoju vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určeným právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou.

Žiadateľ o náhradné výživné preukáže úradu do 30 kalendárnych dní od skončenia krízovej situácie, že podal návrh na výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného, a to aj za obdobie, ktoré uviedol v čestnom vyhlásení.

Ak je škola, ktorú navštevuje nezaopatrené dieťaťa, ktoré má nárok na náhradné výživné, v čase krízovej situácie uzavretá  rozhodnutím príslušných orgánov, podmienka nezaopatrenosti dieťaťa a riadneho plnenia povinnej školskej dochádzky pre nárok na náhradné výživné podľa osobitného predpisu sa považuje za splnenú..


Kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

Osobne na posudkovú kontrolu? ZMENA

V čase krízovej situácie sa vykonáva sociálna posudková činnosť za účasti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím len v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom rozsahu. 

Prehodnotenie príjmu pri opakovaných príspevkoch:

Prehodnocovanie príjmu pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia sa v čase krízovej situácie NEVYKONÁVA. Vykoná sa v lehote 60 dní od skončenia krízovej situácie; takto prehodnotený príjem platí od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom uplynula lehota 60 dní. Na účely poskytovania opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu, sa do uplatnenia prehodnoteného príjmu podľa predošlej vety, uplatňuje príjem platný v júni 2020. 

Overenie podpisu na vyhlásení o majetku na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu príslušným orgánom podľa osobitného predpisu, sa v čase krízovej situácie nevyžaduje. 


Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím a nárok na jeho výplatu vzniknutý právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o jeho priznaní OSTÁVA ZACHOVANÝ do skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v prípade, že nie je preukázaná zmena skutočností rozhodujúcich na zmenu výšky alebo zánik nároku.


Ako dieťaťu nebolo pridelené rodné číslo

Ak dieťaťu nebolo z dôvodu krízovej situácie pridelené rodné číslo dieťaťa, ktoré je povinnou náležitosťou žiadosti o prídavok na dieťa, žiadosti o príspevok na podporu náhradnej starostlivosť o dieťa a žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi,


rodné číslo sa nahrádza dátumom narodenia dieťaťa

Predloženie rodného listu alebo iného dokladu o narodení dieťaťa sa nevyžaduje.


Pripravujem pre rodičov tieto praktické ebooky, ktoré šetria čas a peniaze

Pre viac info KLIK SEM
pre viac info, klik sem

Rodičovský príspevok v čase mimoriadnej situácie – ZMENY

V čase krízovej situácie sa BUDE poskytovať rodičovský príspevok aj pre tie osoby, ktorým v čase krízovej situácie ZANIKNE nárok na rodičovský príspevok, z dôvodu, že

ich dieťa dovŕšilo tri roky veku alebo šesť rokov veku ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo o dieťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo ak uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti oprávnenej osoby.

Týmto osobám sa bude poskytovať rodičovský príspevok v rovnakej sume, v akej im bol poskytovaný, a to najdlhšie do konca krízovej situácie. Pozri však výnimku nižšie.

Rodičovský príspevok podľa vyššie uvedeného však NEPATRÍ oprávnenej osobe, ktorá má

  • príjem zo závislej činnosti (napríklad práca) alebo príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo
  • je poberateľom dávky sociálneho poistenia (napríklad ošetrovné na dieťa), dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia alebo dávky sociálneho zabezpečenia.

Teda, nebude sa Vám predlžovať rodičovský príspevok ak napríklad pracujete a máte príjem alebo ak na dieťa poberáte ošetrovné.

Výnimka: Ak sa oprávnenej osobe vypláca ošetrovné alebo je mu poskytnuté služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa v sume NIŽŠEJ, ako je suma rodičovského príspevku, oprávnená osoba má v čase krízovej situácie nárok na rodičovský príspevok v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou ošetrovného alebo služobného platu. 

Teda, ak malo Vaše dieťa tri roky v čase krízovej situácie a skončil Vám tak nárok na rodičovský príspevok a Vy poberáte na dieťa ošetrovné nižšie ako ste mali rodičovský príspevok, úrad práce Vám dorovná do výšky rodičovského príspevku.


Ak sa oprávnenej osobe nevypláca ošetrovné, hoci je v právnom vzťahu, z ktorého nárok na ošetrovné môže vzniknúť, úrad prizná preddavok na rodičovský príspevok, ak si oprávnená osoba uplatní nárok na ošetrovné. Po ukončení konania o nároku na ošetrovné, úrad rozhodne o rodičovskom príspevku podľa odsekov 1 až 3 a o povinnosti vrátiť preddavok na rodičovský príspevok alebo jeho časť.

Nárok na rodičovský príspevok podľa vyššie uvedného trvá najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom skončí krízová situácia.


Predĺženie rodičovského príspevku (zdravotné dôvody)

V čase krízovej situácie úrad práce nevykonáva opätovné posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa na účel posúdenia plnenia podmienok pre trvanie nároku na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitných predpisov..

Podmienka dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa sa pre trvanie nároku považuje za splnenú do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom skončila krízová situácia.


Pri prvom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa na účel posúdenia nároku na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa môže v čase krízovej situácie posudkový lekár vychádzať aj z odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.

Komplexne a prakticky spracovaný ebook

Na elektronické podanie nepotrebujete kvalifikovaný elektronický podpis (KEP)

V čase krízovej situácie možno podanie vo veci štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného podľa osobitných predpisov doručiť v elektronickej podobe bez kvalifikovaného elektronického podpisu; doplnenie podania v listinnej podobe sa nevyžaduje.


Ak ste zmeškali lehoty pri dávkach

Osobe, ktorej nárok na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa,
rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí a na príspevok na pohreb zanikol z dôvodu

  • uplynutia lehoty na uplatnenie nároku podľa osobitného predpisu v období od vyhlásenia krízovej situácie do účinnosti tohto nariadenia vlády, nárok na túto dávku vzniká,
  • ak si nárok uplatní do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom skončila krízová situácia.

#TIP: Prečítajte si aj tento článok: Rodičia – SZČO a OČrka na deti

Vaše časté otázky ohľadom ošetrovného nájdete v článku, KLIK SEM.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME @PRAVNE_PRE_RODICA A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV