V aktuálnej situácii sa zmenil priebeh zápisu detí do škôlok a škôl. Ako bude prebiehať a ktoré doklady nemusíte teraz prikladať?

Pre každého rodiča aj dieťa je zápis do školy veľkou udalosťou…

Vzhľadom na aktuálnu situáciu bolo vydané dňa 26.marca 2020 rozhodnutie ministra školstva SR, ktorým sa okrem iného upravil priebeh zápisu detí do škôlok a škôl.  Mení sa povinnosť byť osobne prítomný pri zápise do školy a škôlky a niektoré doklady sa neprikladajú, prípadne až dodatočne.

Kedy bude prebiehať zápisy do školy?

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa bude konať od 15. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Konkrétne MIESTO a ČAS určuje zriaďovateľ školy.

Takže odporúčam pozrieť webstránku základnej školy alebo jej zriaďovateľa(mesto, obec, mestská časť).

Riaditeľ základnej školy zverejní miesto a čas zápisu a ďalšie informácie o zápise, obvyklým spôsobom, najneskôr 15 dní pred zápisom.

#TIP: Prečítajte si o príspevku pre prváčika, ktorý môžete získať na začiatku školského roka

Prečítajte si aj celé znenie usmernenia k zápisu detí do škôlok a škôl zo dňa 9.4.2020


Ktoré údaje  a doklady sú potrebné k zápisu? Osobná prítomnosť pri zápise?

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje, a to
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko,  trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

Obvykle, pri zápise bol zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť

  • platný občiansky preukaz alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje, že je zákonným zástupcom dieťaťa,
  • rodný list dieťaťa a
  • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

Budúci školák išiel obvykle na zápis do školy tiež a niekedy absolvoval aj rozhodovor s pani učiteľkou a drobné úlohy.

PO NOVOM:

Zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa elektronická forma zápisu, ak je to technicky možné.Prípadne iná forma s dôrazom na hygienické a protiepidemiologické opatrenia.

Pozrite webstránku školy alebo zriaďovateľa školy.

Overenie údajov, ktoré uvedú rodičia sa uskutoční do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.


Ak chcete dať dieťaťu „ODKLAD“

Ak má dieťa do 31. augusta 6 rokov, ste povinný ho zapísať do školy. Aj keď mu ccete dať odklad. Obvykle už pri zápise rodič informoval školu, že dieťa bude mať odklad. Následne riaditeľ základnej školy rozhodol o povolení odkladu.

Aby ste „mohli dať dieťaťu odklad“ bolo predtým potrebné požiadať o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľa základnej školy a priložiť odporúčanie pediatra a odporučenie zariadenia výchovno-vzdelávacieho poradenstva a prevencie.

TERAZ SA PRIKLADAŤ pri zápise kvôli odkladu potvrdenie od pediatra a zariadenia NEBUDE, resp. nebude sa to vyžadovať .

Rodič toto odporučanie doloží dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania.


Povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky – inak sa môže jednať o priestupok

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa k povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 37 (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ktorá škola musí prijať dieťa a ktorá nie?

Spádová škola je škola v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt. Riaditeľ spádovej školy je povinný PREDNOSTNE prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

Zákonný zástupca pre svoje dieťa môže vybrať aj inú základnú školu, ak ho riaditeľ tejto školy prijme. Je to na jeho zvážení.


Je možné podať prihlášky do viacerých základných škôl?

Áno, žiaden právny predpis nezakazuje, aby rodič podal prihlášku do viacerých škôl. Rodičia obvykle idú s dieťaťom na zápis do spádovej školy, kde má dieťa takpovediac isté miesto. Súčasne idú na zápis aj do inej vybranej školy. V prípade, ak je napokon dieťa prijaté do dvoch alebo viacerých škôl, je vhodné, aby rodičia oznámili, kde napokon dieťa bude chodiť.

EBOOK s praktickými informáciami. KLIK SEM PRE VIAC INFO.

Zmeny pri zápise do škôlok

Prihlasovanie detí do škôlok bude prebiehať od 30. apríla do 31.mája.

Žiadosti sa budú podávať bez osobnej prítomnosti detí.

Odporúča sa elektronická forma podávania prihlášok, ak je to technicky možné. Prípadne aj iným spôsobom s dôrazom na hygienicko-epidemiologické opatrenia.

Je potrebné si pozrieť informácie na webstránke škôlky alebo jej zriaďovateľa.

Nebude sa vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa rodičia nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, bude dieťa prijaté len na adaptačný pobyt.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV