Do parlamentu bol predložený návrh novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorý sa vypláca pri neprijatí do škôlky. Bližšie informácie sú v článku.

Do parlamentu bol predložený návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čo táto novela plánuje riešiť?

Napríklad: To, aby mali samosprávy lepší prehľad o počtoch prijatých a neprijatých detí do škôlok v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Aktuálne sa sledujú počty zamietnutých žiadostí do škôlky, čo je niekedy skresľujúce, keďže rodičia bežne podávajú prihlášky aj do viacerých škôlok. Je tak ťažké určiť presný počet detí, ktoré neboli prijaté do obecých škôlok. Obce preto podľa návrhu budú mať k dispozícii menný zoznam detí detí a ich zákonných zástupcov s prislúchajúcimi údajmi a tak sa zabezpečí ich lepšia informovať o počte voľných kapacít v jej pôsobnosti.

Čo sa navrhuje pri predĺženom rodičovskom príspevku – dôvod: neprijatie do škôlky

Aktuálne rodič, ktorý žiada o tento rodičovský príspevok, musí predložiť príslušnému úradu práce rozhodnutie riaditeľa spádovej škôlky o neprijatí dieťaťa do škôlky na základe prihlášky podanej v riadnom čase podávania prihlášok, v máji.

Navrhuje sa iný postup.

Nebude sa predkladať rozhodnutie o neprijatí do škôlky, ktoré spomínam vyššie. Ale úrad práce príslušný podľa trvalého pobytu oprávnenej osoby (rodiča) bude rozhodovať o rodičovskom príspevku na základe potvrdenia obce o právoplatnom rozhodnutí riaditeľky škôlky o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Takže OBCE budú vydávať potvrdenia o právoplatnom rozhodnutí o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Ako sa budú „posúvať informácie“?

Škôlka vyhotoví evidenciu všetkých detí prijatých a neprijatých detí na predprimárne vzdelávanie v jej pôsobnosti. Tento potom elektronicky zašle príslušnej obci, kam spadá podľa územnej pôsobnosti. Tá vytvorí kompletnú evidenciu v rámci danej samosprávy a zamedzí sa tak duplicitám, kedy má napríklad jedno dieťa podané dve – tri žiadosti do škôlok v danej samospráve.

Úrad práce podľa trvalého pobytu žiadateľa, ktorý vypláca rodičovský príspevok pri neprijatí do škôlky budú mať právo si vyžiadať od obcí vyššie uvedenú evidenciu od obcí. Evidencia bude obsahova aj údaje o zákonných zástupcoch detí.


Praktickí e-sprievodcovia pre rodičov z mojej autorskej dielne – prístup a aktualizácie máte 12 mesiacov


Čo taktiež rieši táto novela?

Ako uvádza dôvodová správa k predmetnej novele: „Minimalizujú sa negatívne javy odpozorované praxou od zavedenia predĺženého rodičovského príspevku. Tými sú napríklad kopiace sa odvolania rodičov voči neprijatiu ich dieťaťa do MŠ, alebo prosby rodičov o vystavenie potvrdenia o neprijatí napriek tomu, že dieťa by v dotyčnej MŠ miesto malo. Touto novelizáciou sa otvorí legislatívne čistejšia a jednoduchšia cesta za získaním rodičovského príspevku.


Odkedy sa navrhuje, aby „to platilo“?

Navrhovaná účinnosť tejto novely je 1.6.2024..

#TIP: Otázky a odpovede ohľadom predĺženého rodičovského príspevku pri neprijatí do škôlky, klik sem.

Budúci škôlkari, ktorým „nevychádzajú roky“ a rodičovský príspevok?

Deti,ktoré majú tri roky až po 31.8. kalendárneho roka, nemajú nárok na rodičovský príspevok od septembra daného roka ani keď si dávali v máji prihlášku a nevzali ich do spádovej alebo inej štátnej škôlky. Rodičovský príspevok môže byť na ne vyplácaný až od septembra nasledujúceho kalendárneho roka. Rodičia, ktorí majú takto narodené dieťa sa tak cítia poškodení.

#TIP: Článok na tému rodičovský príspevok pri neprijatí do škôlky

V tomto smere spočíva návrh riešenia situácie úplne novým, osobitným zákonom o príspevku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa. Nájdete ho spracovaný v článku na tomto linku, KLIK SEM.

#TIP: Prečítajte si môj článok: Musím prehodiť rodičovský príspevok, ktorý poberám na staršie dieťa na to mladšie? Kedy áno a kedy nie. klik sem.

#TIP: Nemám nárok na materské, čo mám robiť – prečítajte si článok, klik semSLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV