Aktualizované 20.10.2020. Návrh v parlamente NEBOL schválený.

Príspevok pri narodení dieťaťa a podmienky, za ktorých sa vypláca, sa navrhujú zásadným spôsobom zmeniť. Ako?

Aktualizácia 30.9.2020: Návrh daného zákona bol prerokovaný v prvom a druhom čítaní v parlamente. Definitívne hlasovanie o tomto návrhu sa uskutoční na schôdzi parkamentu v októbri 2020.

——————————-

Do parlamentu bol predložený návrh zákona, ktorým sa mení zákona o o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V tomto návrhu je však zahrnutá aj zmena zákona, ktorý mení zákon o príspevku pri narodení dieťaťa tzv. kočíkové.


Čo je kočíkové (príspevok pri narodení dieťaťa)?

Štátna sociálna dávka, ktorú štát poskytuje v súvislosti s narodením dieťaťa.

Výška:

829,86 EUR – na každé dieťa, po dovŕšení 28 dní veku dieťaťa pri prvom až treťom pôrode.

151,37 EUR – na každé dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní alebo ak matka požiada hneď po narodení dieťaťa z prvého až tretieho pôrodu (dieťa ešte nemá 28 dní) a ďalej na deti narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu.

V prípade ak sa Vám narodia dvojičky alebo trojičky tak sa vyššie uvedené sumy zvyšujú na každé dieťa o 75,69 EUR.

Kto vypláca: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Kedy vypláca: najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť. Obvykle v polovici kalendárneho mesiaca. Záleží od toho, či podávate žiadosť ku koncu mesiaca alebo začiatkom, ako stihnú žiadosť spracovať.

Ako požiadať? Na matrike pri vyzdvihnutí rodného listu dostanete predvyplnené tlačivo. Budete potrebovať ešte potvrdenie od gynekologa a pediatra. Nezabudnite na prílohy. Reálne si o tento príspevok žiadate až keď má dieťa minimálne 28 dní.

TIP: Prečítajte si článok, podpisy ktorých lekárov potrebujete, aby ste dostali prspevok pri narodení dieťaťa?


Príspevok sa bude rozdeľovať na dve časti ( 400 EUR a 429,86 EUR)

Suma príspevku pri narodení dieťaťa sa navrhuje rozdeliť na dve časti.

Prvá časť vo výške 400 eur sa vyplatí matke už počas tehotenstva, a to po uplynutí dvanásteho týždňa tehotenstva (keď už nie je možné vykonať umelé ukončenie tehotenstva na žiadosť).


Ak matka nevyužije možnosť požiadať o prvú časť príspevku, celá suma jej bude vyplatená po narodení dieťaťa. Ak po prijatí prvej časti príspevku matka podstúpi umelé ukončenie tehotenstva, príspevok bude musieť vrátiť


Navrhuje sa príspevok vo výške 3170,14 EUR

V prípade, ak sa narodí dieťa, ktoré je ťažko poškodené (s ťažkým poškodením, ťažkým genetickým poškodením, alebo poškodením, pre ktoré nebude po narodení schopné života), suma druhej časti príspevku pri narodení sa zvýši o sumu 3 170,14 eur, ako forma pomoci zo strany štátu na zvýšené výdavky súvisiace s narodením ťažko postihnutého dieťaťa.

Nárok na zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa podľa vyššie uvedeného preukazuje oprávnená osoba lekárskou správou o ťažkom poškodení dieťaťa, ťažkom genetickom poškodení, alebo poškodení, pre ktoré nebude po narodení schopné života.


Pripravila som pre rodičov tieto praktické ebooky. Komplexne zhrnuté informácie ohľadom určitých životných situácií.


Ďalšie zmeny

Dôležitou zmenou je aj upustenie od pravidla, že dieťa sa po narodení musí dožiť aspoň 28 dní. Väčšina výdavkov súvisiacich s narodením dieťaťa vznikne nezávisle od toho, či sa dieťa dožije alebo nedožije 28 dní.

Zrušuje sa tiež pravidlo o znížení príspevku pri viacerých pôrodoch. V súčasnosti je pri prvom až treťom pôrode vyššia suma príspevku.

Ponecháva sa na ďalšiu úpravu príspevok pri osvojení dieťaťa a to vzhľadom na ambíciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky upraviť danú problematiku vládnym návrhom zákona.

Buďte rodič, ktorý VIE. Získajte prístup k prémiovým príspevkom – článkom-vzorom-postupom


Kedy by to malo začať platiť?

Ak by bolo vyššie uvedené schválené parlamentom a podpísané prezidentkou, účinnosť sa navrhuje ustanoviť na 1. novembra 2020.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV