Štatút súťaže “Súťaž o vianočnú online kávu“ (ktorá prebieha od 25.11. do 2.12.2021)

  1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže (ďalej len „súťaž“) je JUDr. Mária Dvončová, so sídlom Pečnianska 29, 85101 Bratislava,  IČO: 51660261, email: pravneprerodica@gmail.com (ďalej len „usporiadateľ“).

  1. Termín, miesto konania súťaže 

Súťaž začína vyhlásením 25.11.2021 a priebieha do 2.12-2021, 24.00 hod. Prebieha na instagrame a facebook fanpage Právne pre rodiča.

III. Podmienky účasti v súťaži

Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Instagram  a facebook(ďalej len „užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Podmienky pre účasť v súťaži: Mať osobný/biznis profil na sociálnej sieti Instagram a facebook.

Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

  1. Pravidlá súťaže

Úlohou súťažiaceho (podmienkou platnej účasti v súťaži) je

  1. sledovať fanpage na facebooku /instagram profil @pravne_pre_rodica
  2. like k súťažiacemu príspevku
  3. do komentára napísať s kým rád súťažiaci pije kávu

Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže aj viackrát, ale do komentára musí vždy uviesťinú osobu, s ktorou rád pije kávu.  – Usporiadateľ vyžrebuje jedného výhercu na instagrame a jedného na facebooku.  Výhercovia budú vyžrebovaní náhodne a vyberá ich usporiadateľ súťaže. Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

  1. Ceny

Cenu do súťaže zabezpečuje a posiela usporiadateľ. V rámci súťaže je možné získať online kávu s usporiadateľom. Výherca súťaže bude informovaný o výhre pod súťažným príspevkom na profile @pravne_pre_rodica a na facebook fanpage Právne pre rodiča a to najneskôr do 3 dní po skončení súťaže. Výherca bude vyzvaný ku kontaktu prostredníctvom súkromnej správy cez instagram alebo facebook.

  1. Určenie výhercu

Určenie výhercov súťaže prebehne v deň po skončení súťaže.

Kontaktné údaje v rozsahu dodacia emailová adresa sú výhercovia povinní dodať usporiadateľovi súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti instagram najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré im bude zaslané prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Instagram. Ak do tejto doby súťažiaci svoju emailovú adresu nedodá alebo ju dodá nekompletnú, prebehne opätovné žrebovanie a výhra bude postúpená novému výhercovi.

Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora či usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

VII. Záverečné ustanovenia

Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená s instagramom. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Bratislave, 25.11.2021

—————————————————————————-