Štatút súťaže “Súťaž o 2x ročné členstvo v Babycare aplikácii “ (ktorá prebieha od 15.11.22 do 21.11.22 )

  1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže (ďalej len „súťaž“) je JUDr. Mária Dvončová, so sídlom Pečnianska 29, 85101 Bratislava,  IČO: 51660261, email: pravneprerodica@gmail.com (ďalej len „usporiadateľ“).

  1. Termín, miesto konania súťaže 

Súťaž začína vyhlásením 15.11.22 do 21.11.22. Prebieha na instagramovom profile Právne pre rodiča @pravne_pre_rodica.

III. Podmienky účasti v súťaži

Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Instagram  (ďalej len „užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Podmienky pre účasť v súťaži: Mať osobný/biznis profil na sociálnej sieti Instagram.

Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

  1. Pravidlá súťaže

Úlohou súťažiaceho (podmienkou platnej účasti v súťaži) je

  1. byť fanúšičkou/fanúšikom profilu  @babycare.sk
  2. Označ kamošku/mamičku, ktorej by si tiež dopriala výhru

Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže aj viackrát, ale do komentára musí vždy uviesť inú osobu. Usporiadateľ vyžrebuje jedného výhercu, pričom cenu vyhráva vyžrebovaní i označená osoba.  Výherca budú vyžrebovaný náhodne a vyberá ich usporiadateľ súťaže. Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

  1. Ceny

Cenu do súťaže zabezpečuje usporiadateľ v súčinnosti s partnerom Babycare.sk (Baby-Care, s.r.o.). V rámci súťaže je možné získať 2x ročné členstvo v aplikácii Baby-care + ebook Budeme mať bábätko 2023. Výhercovia súťaže budú informovaní o výhre pod súťažným príspevkom na profile @pravne_pre_rodica, a to najneskôr do 3 dní po skončení súťaže. Výhercovia budú vyzvaní ku kontaktu prostredníctvom súkromnej správy cez instagram.

  1. Určenie výhercu

Určenie výhercov súťaže prebehne v deň skončenia súťaže, 21.11.2022 o 21:00 hod. prostredníctom žrebovania. Výhercovia budú určení v stories a taktiež uverejnení v komentári pod súťažným príspevkom.

Kontaktné údaje v rozsahu dodacia emailová adresa sú výhercovia povinní dodať usporiadateľovi súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti instagram najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré im bude zaslané prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Instagram. Ak do tejto doby súťažiaci svoju emailovú adresu nedodá alebo ju dodá nekompletnú, prebehne opätovné žrebovanie a výhra bude postúpená novému výhercovi.

Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora či usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

VII. Záverečné ustanovenia

Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená s instagramom. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook (Meta). Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Bratislave, 14.11.2022

—————————————————————————-