Štatút súťaže “Súťaž o nálepky“ (ktorá prebieha od 16.5. – 19.5.2022)

  1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže (ďalej len „súťaž“) je JUDr. Mária Dvončová, so sídlom Pečnianska 29, 85101 Bratislava,  IČO: 51660261, email: pravneprerodica@gmail.com (ďalej len „usporiadateľ“).

  1. Termín, miesto konania súťaže 

Súťaž začína vyhlásením od 16.5. – 19.5.2022, 20.00 hod. Prebieha na instagrame  Právne pre rodiča.

III. Podmienky účasti v súťaži

Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Instagram  (ďalej len „užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Podmienky pre účasť v súťaži: Mať osobný/biznis profil na sociálnej sieti Instagram.

Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

  1. Pravidlá súťaže

Úlohou súťažiaceho (podmienkou platnej účasti v súťaži) je

  1. like k súťažiacemu príspevku
  2. do komentára označiť ďalšiu osobu

Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže aj viackrát, ale do komentára musí vždy uviesť inú osobu. Usporiadateľ vyžrebuje dvoch výhercov na instagrame.Výhercovia budú vyžrebovaní náhodne a vyberá ich usporiadateľ súťaže. Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

  1. Ceny

Cenu do súťaže zabezpečuje a posiela usporiadateľ. V rámci súťaže je možné získať jednu sadnu samolepiacich menoviek pre každého výhercu. Výherca súťaže bude informovaný o výhre pod súťažným príspevkom na profile @pravne_pre_rodica, a to najneskôr do 3 dní po skončení súťaže. Výherca bude vyzvaný ku kontaktu prostredníctvom súkromnej správy cez instagram.

  1. Určenie výhercu

Určenie výhercov súťaže prebehne v deň po skončení súťaže.

Kontaktné údaje v rozsahu dodacia emailová adresa sú výhercovia povinní dodať usporiadateľovi súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti instagram najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré im bude zaslané prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Instagram. Ak do tejto doby súťažiaci svoju emailovú adresu nedodá alebo ju dodá nekompletnú, prebehne opätovné žrebovanie a výhra bude postúpená novému výhercovi.

Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora či usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

VII. Záverečné ustanovenia

Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená s instagramom. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Bratislave, 15.5.2022

—————————————————————————-