Štatút súťaže “Súťaž o členstvo“ (ktorá prebieha 19.9. (pondelok)- 23.9. (piatok) 21.00.hod.)

  1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže (ďalej len „súťaž“) je JUDr. Mária Dvončová, so sídlom Pečnianska 29, 85101 Bratislava,  IČO: 51660261, email: pravneprerodica@gmail.com (ďalej len „usporiadateľ“).

  1. Termín, miesto konania súťaže 

Súťaž začína vyhlásením od 19.9. (pondelok)- 23.9. (piatok) 21.00.hod.. Prebieha na facebook fanpage  Právne pre rodiča.

III. Podmienky účasti v súťaži

Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook  (ďalej len „užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Podmienky pre účasť v súťaži: 1. Napíšte mi do komentára pod tento príspevok, ktorá trieda (prednáška) by Vás zaujala na http://www.mamaclass.sk

Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

  1. Pravidlá súťaže

Úlohou súťažiaceho (podmienkou platnej účasti v súťaži) je

1. Napíšte mi do komentára pod tento príspevok, ktorá trieda (prednáška) by Vás zaujala na http://www.mamaclass.sk

Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže aj viackrát, ale do komentára musí vždy uviesť inú prednášku. Usporiadateľ vyžrebuje jedného výhercu.Výherca budú vyžrebovaný náhodne a vyberá housporiadateľ súťaže. Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

  1. Ceny

Cenu do súťaže zabezpečuje a posiela usporiadateľ. V rámci súťaže je možné získať 4mesačné členstvo MAMACLASS PRO.Výherca súťaže bude informovaný o výhre pod súťažným príspevkom na facebook fanpage Právne pre rodiča a to najneskôr do 3 dní po skončení súťaže. Výherca bude vyzvaný ku kontaktu prostredníctvom súkromnej správy cez facebook messenger.

  1. Určenie výhercu

Určenie výhercu súťaže prebehne v deň po skončení súťaže.

Kontaktné údaje v rozsahu dodacia emailová adresa sú výhercovia povinní dodať usporiadateľovi súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti facebook najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré im bude zaslané prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti facebook. Ak do tejto doby súťažiaci svoju emailovú adresu nedodá alebo ju dodá nekompletnú, prebehne opätovné žrebovanie a výhra bude postúpená novému výhercovi.

Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora či usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

VII. Záverečné ustanovenia

Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená s faebookom. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Bratislave, 18.9.2022

—————————————————————————-