Aktualizácia 30.9.2020: Na rokovaní vlády bolo prijaté dňa 30.09.2020 nariadenie, na základe ktorého sa bude rušiť pandemický rodičovský príspevok.

V septembri ešte stále pretrváva mimoriadna situácia vyhlásená vládou. Na ňu sú naviazané niektoré tzv. pandemivké dávky, aj pre rodičov. Je môžné poberať pandemický RP, ak je dieťa v škôlke? Je možné mať príjem? Odpovede na tieto a ďalšie otázky.


Aktualizácia 30.9.2020: Pozor, bude ZMENA

Na zasadnutí vlády, ktoré sa konalo dňa 30.9.2020 bolo schválené nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti  čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Na základe schváleného znenia nariadenia sa bude rušiť poskytovanie tzv. pandemického rodičovského príspevku, keďže školské a predškolské zariadenia opätovne fungujú.

Dátum účinnosti návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky je 15. október 2020.


Pôvodné znenie článku o pandemickom rodičovskom príspevku.

Oprávnenej osobe, ktorej vznikol nárok na rodičovský príspevok podľa daného nariadenia vlády v znení účinnom do 14. októbra 2020, nárok na tento rodičovský príspevok zaniká 15. októbra 2020.

Akonáhle budú vyššie uvedené zmeny schválené, budem článok opäť aktualizovať.


Kto a za akých podmienok môže poberať tzv.pandemický rodičovský príspevok?

V stručnosti pripomeniem, že nárok na pandemický rodičovský príspevok v súčasnosti neupravuje iba zákon o rodičovskom príspevku, ale aj nariadenie vlády č. 102/2020 Z.z. v spojení s nariadením vlády č. 184/2020 Z.z.

Kto má nárok?

Oprávnená osoba, obvykle rodič, ktorému zanikol nárok na rodičovský príspevok počas krízovej situácie, nakoľko dieťa dovŕšilo tri roky veku.

Odkedy dostáva rodič pandemický rodičovský príspevok? V akej výške?

Od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikol nárok na rodičovský príspevok. Takže, ak má Vaše dieťa tri roky napríklad 12.7., za júl dostanete ešte bežný rodičovský príspevok. Od augusta za splnenia ďalších podmienok dostávate pandemický RP. Vo výške, v akej poberal dovtedy bežný RP.

Kedy pandemický rodičovský príspevok nedostanete?

  • Ak máte príjem zo závislej činnosti (pracovný pomer, dohoda) alebo príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti).
  • Ak ste poberateľom dávky sociálneho poistenia (napríklad dávka v nezamestnanosti) , dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia alebo peňažného príspevku na opatrovanie na toto dieťa, ak odsek 3 neustanovuje inak.

Pozor na kolíziu s ošetrovným

Ak sa vypláca ošetrovné oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa vyššie uvedeného, alebo je jej poskytnuté služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou ošetrovného alebo služobného platu.

Ak sa oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa vyššie uvedeného, nevypláca ošetrovné alebo služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, hoci je alebo bola v právnom vzťahu, z ktorého nárok na ošetrovné alebo služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa môže vzniknúť, UPSVAR prizná PREDDAVOK na rodičovský príspevok, len ak si oprávnená osoba uplatní nárok na ošetrovné alebo na služobné voľno s nárokom na služobný plat.

Po ukončení konania o nároku na ošetrovné alebo po rozhodnutí o poskytnutí služobného voľna úrad rozhodne o rodičovskom príspevku podľa vyššie uvedeného a o povinnosti vrátiť preddavok na rodičovský príspevok alebo jeho časť.

#TIP: Prečítajte si aj článok o pandemickom ošetrovnom v septembri, klik sem.


Ako to teraz „prebieha“?

Zo skúseností rodičov:

Ak niekomu teraz počas krízovej situácie skončí rodičovský príspevok (dieťa má tri roky), tak ho príslušný úrad práce kontaktuje a vyzve ho na predloženie čestného vyhlásenia (či ste si požiadali o ošetrovné na dieťa, či máte príjem v zamestnaní, podnikaní, poberáte nejakú dávku atď). Toto čestné prehlásenie predložíte úradu práce a na základe toho Vám je vyplácaný pandemický rodičovský príspevok aj naďalej. Samozrejme, keď spĺňate podmienky.


Dokedy sa bude vyplácať pandemický rodičovský príspevok?

Nárok na rodičovský príspevok trvá najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončí krízová situácia. Tá ešte stále trvá.


Moje praktické ebooky pre rodičov – ušetrite si ČAS a PENIAZE, napríklad tieto:


Pandemický rodičovský príspevok , ak ide dieťa do škôlky od septembra

Otázka:

V prípade, ak bude aj v septembri trvať krízová situácia, môžu poberať aj naďalej pandemický rodičovský príspevok na dieťa, ktoré nastúpi v septembri do škôlky? Samozrejme za splnenia ostatných podmienok (absencia príjmu, dávok sociálneho poistenia.

Odpoveď Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny:

„Ak  Vláda  SR ponechá  v platnosti Nariadenie vlády SR (102/2020 a 184/2020), v zmysle ktorého sa počas trvania mimoriadnej situácie poskytuje rodičovský príspevok, zabezpečovanie starostlivosti o dieťa (rodičom alebo inou fyzickou alebo právnickou osobou) sa neskúma. Vplyv na nárok a na  výplatu rodičovského príspevku  má príjem rodiča – poberateľa rodičovského príspevku a to zo zárobkovej činnosti, z podnikania, z dávok nemocenského zabezpečenia, dôchodkového zabezpečenia a pod.“

autorka:Z uvedeného vyplýva v podstate to, že tak ako pri bežnom rodičovskom príspevku, aj pri pandemickom rodičovskom príspevku je jeho vyplácanie RP viazané na zabezpečenie starostlivosti o dieťa. Napríklad aj škôlkou ako právnickou osobou. Preto nárok na pandemický RP bude mať aj rodič, ktorého dieťa chodí od septembra do škôlky. Avšak takýto rodič musí splniť ďalšie podmienky (absencia príjmu, dávok sociálneho poistenia atď.)


Už od polovice septembra!!

SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.