Na krízovú situáciu (pandémiu) sú naviazané rôzne dávky a osobitné právne úpravy. Taktiež i tzv. pandemické ošetrovné (OČRka). V článku som zhrnula ako to je s OČRKou v októbri/novembri.

aktulizované 24.10.2020


Škôlkari a ošetrovné (OČRKa)

K 24.9.2020 nastali v prípade pandemického ošetrovného a škôlkarov/školákov ZMENY.

ZDRAVÉ dieťa (škôlkar):

Ak máte škôlkara, teda Vaše dieťa je zapísané do škôlky, tak máte nárok na pandemické ošetrovné vtedy, ak škola alebo jej časť, prípadne škôlka bola uzatvorená na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Dňa 23.9.2020 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení. Nárok na pandemické ošetrovné NIE JE v prípadoch, kedy zákonný zástupca dieťaťa nedá dieťa do škôlky alebo školy z dôvodu obavy o jeho zdravie!!!

Podľa informácie na webstránke Sociánej poisťovne, škôlkarom je dieťa, ktoré je zapísané do škôlky. Takže ak je dieťa prijaté a zapísané v škôlke, nie je možné od 23.9.2020 na takéto dieťa poberať ošetrovné, ak ho zákonný zástupca nedá do škôlky z dôvodu obavy pred nákazou koronavírusom.

#TIP: Prečítajte si aj článok o pandemickom rodičovskom príspevku v novembri, klik sem.

#TIP: Započítava sa obdobie na OČRKE na budúcu materskú/podporu?


Deti, ktoré do škôlky nechodili a nebudú chodiť

Pri deťoch, ktoré ešte nechodili do škôlky- nárok na pandemické ošetrovné budú mať oprávnené osoby aj naďalej. Tak ako to platilo doteraz.


Moje praktické ebooky pre rodičov – ušetrite si ČAS a PENIAZE, napríklad tieto:


Ošetrovné (OČRka) v prípade školákov

Zdravé dieťa (školák):

V prípade školopovinnych detí – rodič nemôže od septembra svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko by tým porušil školský zákon. Školská dochádzka je u nás povinná.

Nárok na pandemické ošetrovné preto majú rodičia v prípade školákov vtedy, ak

  • sa starajú o dieťa do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorého trieda bola uzatvorená riaditeľom školy v súlade s pripravovaným rozhodnutím ministra školstva

Choré dieťa (školák):

Nárok, na ošetrovné majú samozrejme aj rodičia, ak ošetrujú choré dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil potrebu ošetrovania. V tomto prípade je teda potrebné potvrdenie lekára.

Ako si požiadať o ošetrovné?

Po prvé platí, že ak chcete dostať ošetrovné, musíte o neho požiadať. Nedostávate ho automaticky.

  1. Vyplníte žiadosť o ošetrovné. Počas krízovej situácie (ktorá stále trvá!) ho vypĺňate iba jedenkrát. Môžete si uplatniť nárok aj postredníctvom elektronického formulára.
  2. možnosť- prostredníctvom Žiadosti o ošetrovné. V príapde chorého dieťaťa prikládate aj potvrdenie ošetrujúceho lekára.
  3. Na konci kalendárneho mesiaca nezabudnite poslať Čestné vyhlásenie, v ktoré dni ste osobne a celodenne ošetrovali dieťa.

OČRKu riešite s pobočkou Sociálnej poisťovne – zamestnanec podľa sídla zamestnávateľa. SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba podľa miesta trvalého bydliska.

Nezabudnite vždy čo najskôr prípadne i vopred informovať svojho zamestnávateľa o OČRke.

Môžem poslať čestné vyhlásenie i za niekoľko mesiacov naraz? Alebo musím koncom každého kalendrneho mesiaca?

Môžete i naraz, ak však chcete dostať ošetrovné vždy za ten-ktorý kalendárny mesiac čo najskôr, odporúča sa poslať ČV koncom daného kalendárneho mesiaca. Napríklad za september do konca septembra. Ak už máte priznnaé ošetrovné rozhodnutím, tak dostávate ošetrovné vyplatené vždy mesačne pozadu, vo výplatných termínoch SOciálnej poisťovne, cca v polovici kalendánreho mesiaca.

Po podaní prvej žiadosti o ošetrovné, je vydané do 60 dní od doručenia žiadosti o priznaní ošetrovného rozhodnutie o priznaní ošetrovné/nepriznaní a výške ošetrovné na deň.


Školy a škôlky zasielajú zoznamy

Príslušný okresný úrad poskytuje Sociálnej poisťovni informácie o tých deťoch, ktoré sa nezúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese. Tieto informácie najprv zasielajú školy a materské školy sídle kraja do 3. októbra 2020 za mesiac september 2020. 

Detské jasle naďalej zasielajú zoznamy detí a zmeny v týchto zoznamoch Sociálnej poisťovni sami.

Sociálna poisťovňa si tak skontroluje nárok na vyplatenú pandemickú OČRku (ošetrovné).

zdroj: webstránka Sociálnej poisťovne


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV