Rodičia sa pýtajú ako to bude s čerpaním ošetrovného v letných mesiacoch, predovšetkým v júli. Pred niekoľkými dňami bola v parlamente schválená novela zákona o sociálnom poistení, ktorá stanovuje úpravu poberania ošetrovného do budúcna. Súčasne prikladám odpovede zo Socpoist.


OČRky po otvorení škôlok a škôl

Vo vzťahu sa k dieťaťu do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom,

škôlka alebo škola, ktorú dieťa navštevuje a ktoré boli rozhodnutím príslušného orgánu uzavreté, sa budú považovať po ich otvorení 1. júna 2020 i naďalej za uzavreté . Ide o prípady, kedy rodičia neprejavia záujem o účasť dieťaťa na prebiehajúcom výchovno- vzdelávacom procese z dôvodu obavy o jeho zdravie alebo ak sa dieťa výchovno- vzdelávacieho procesu nemôže zúčastňovať z kapacitných dôvodov.

Takáto fikcia sa uplatní aj vo vzťahu k dieťaťu, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré bolo na základe rozhodnutia príslušného orgánu uzavreté a ktoré sa s účinnosťou od 1. júna, resp. neskôr otvára. Od 1. júna 2020 sa na základe opatrenia otvárajú zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (jasle).

Za obdobie, kedy dieťa nebude navštevovať škôlku, školu alebo zariadenie sociálnych služieb aj po ich otvorení, bude patriť rodičovi dieťaťa nárok na ošetrovné, za predpokladu splnenia podmienok nároku, aj po ich otvorení.


Novela zákona o sociálnom poistení a a teda úprava ZACHOVANIA nároku na ošetrovné sa vzťahuje IBA na predškolské zariadenia a školy, v ktorých bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces, čo znamená, že za obdobie, kedy dieťa nebude navštevovať školu z dôvodu školských prázdnin, nárok na ošetrovné nepatrí.


Ako sa bude overovať, či dieťa nastúpilo do škôlky…

Na účely overenia splnenia podmienok nároku na ošetrovné sa ustanovuje povinnosť okresným úradom v sídle kraja a poskytovateľom sociálnych služieb poskytovať Sociálnej poisťovni údaje o deťoch zúčastnených na prebiehajúcom výchovno- vzdelávacom procese a o osobách, ktorým sa poskytovala sociálna služba.

Údaje v rozsahu a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou sú okresné úrady v sídle kraja a poskytovatelia sociálnych služieb povinní poskytnúť za predchádzajúci mesiac vždy do 10. dňa kalendárneho mesiaca. Navrhuje sa, aby údaje, ktoré poskytujú okresné úrady, už nemuseli poskytovať škôlky Sociálnej poisťovni.

Budú oznamovať údaje o mene, priezvisku, dátume narodenia a rodnom čísle dieťaťa, ktoré sa zúčastnilo v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese, a o období, v ktorom sa toto dieťa zúčastnilo na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese.

pre viac info, klik sem
Pre viac info KLIK SEM

Vaše časté otázky ohľadom ošetrovného nájdete v článku, KLIK SEM.


Sociálna poisťovňa odpovedá:

1.  Rodič zamestnanec poberá ošetrovné na dieťa, ktoré je zapísané do škôlky, ale teraz počas júna škôlku nenavštevuje na základe rozhodnutia rodiča. Bude možné poberať ošetrovné na toto dieťa aj naďalej v júli, ak bude škôlka v júli otvorená? Ak samozrejme bude mimoriadna situácia v júli stále trvať.

SP: Áno, ak bude trvať mimoriadna situácia (alebo sa medzitým nezmení právny stav), bude to možné.

2. Rodič zamestnanec poberá ošetrovné na dieťa, ktoré počas mimoriadnej situácie dovŕšilo tri roky veku. Dieťa nastupuje do škôlky až od septembra.  Môže rodič čerpať ošetrovné na dieťa aj v júli za predpokladu, že mimoriadna situácia bude v júli trvať?

SP: Áno, bude to možné v prípade, že bude trvať mimoriadna situácia.


Pre vysvetlenie (autorka): Núdzový stav, ktorý sa týkal najmä zdravotnej starostlivosti a zdravotných pracovníkov skončil. Skončil zo zákona. Mimoriadna situácia, ktorú vyhlasuje vláda a na ktorú sú naviazané pandemické dávky však stále trvá. Mimoriadnu situáciu môže odvolať opätovne iba vláda.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV