Aktualizované 2.4.2020. Podmienky a úprava ošetrovného v prípade aktuálnej krízovej situácie s koronavírusom.

Článok neustále aktualizujem.

Ďalšia úprava ošetrovného (OČRky)

Dňa 2.4.2020 schválil parlament  ďalšiu zmenu pri ošetrovnom na dieťa. Mnohí rodičia sa ocitli v situácii, že im končí rodičovská dovolenka/rodičovský príspevok, avšak nemajú kam umiestniť dieťa. Škôlky sú zatvorené.

Rodičia nemajú nárok na ošetrovné, pretože dieťa nie je choré (klasická OČRKa) a súčasne nie je zapísané do škôlky (OČRka kvôli zatvorenej škôlke).

Aby v takomto prípade vznikol rodičovi nárok na ošetrovné, musia byť splnené tieto podmienky:

 • Rodič musí byť nemocensky poistený ( trvajúci pracovný pomer al. dohoda s nemocenským poistením, povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľné nemocenské poistenie) A
 • Musí sa osobne a celodenne starať o dieťa vlastné, osvojené, zverené

A teraz počas krízovej situácie uplynul mesiac,

a) v ktorom toto dieťa dovŕšilo tretí rok veku,

b) v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak ide o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav podľa osobitného predpisu,133)

c) od ktorého prestalo byť dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým stavom podľa osobitného predpisu133), ak je mladšie ako šesť rokov,

d) v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak neuplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na základe ktorého bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,

e) v ktorom uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na základe ktorého bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak je toto dieťa mladšie ako šesť rokov.

PRÍKLAD: Petrin syn má 12.4. tri roky. Petre tak končí rodičovská dovolenka a na ďaší pracovný deň by sa mala vrátiť do práce. Petra má počas rodičovskej dovolenky prerušené nemocenské poistenie ale ukončením rodičovskej dovolenky sa jej nemocenské poistenie obnoví.Bude tak znova nemocensky poistená. Požiada si o ošetrovné na syna. Pretože sa musí o neho osobne a celodenne starať, nemá ho kam dať do škôlky.

Aj spätne, ak ste nemohli dať dieťa do škôlky lebo sú škôlky zatvorené:

Ten, kto splnil uvedené podmienky nároku na ošetrovné pred účinnosťou zákona počas krízovej situácie, bude ošetrovné priznané aj za toto obdobie spätne. A to preto, že vzhľadom na uzavretie škôlok  musia starostlivosť zabezpečovať nielen rodičia, ktorých deti škôlky v čase krízovej situácie navštevovali, ale aj rodičia, ktorých deti do škôlok len mali počas krízovej situácie nastúpiť.


Nárok na ošetrovné počas pandémie

Nárok si môžete uplatniť z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o

 a. dieťa do dovŕšenia 16. roku veku ( je potrebné potvrdenie od pediatra, keď ide o dieťa po dovŕšení 11. roku veku, že je potrebné byť s dieťaťom) alebo

b. dieťa do dovŕšenia 11. roku veku alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (NIE JE je potrebné potvrdenie pediatra a ani potvrdenie hygienika alebo zriaďovateľa o uzatvorení školy/škôlky), ak dieťaťu

 • bolo nariadené karanténne opatrenia alebo
 • ak škola/škôlka/zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené alebo
 • ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bolo nariadené karanténne opatrenie (potrebné potvrdenie lekára/hygienika) alebo

Pediatri potvrdzujú rodičom dieťaťa od dovŕšeného 11. roku do dovŕšenia 16 rokov veku (15 rokov+ 364 dní), ktoré zatiaľ nejaví známky choroby, avšak vyžadujú osobné a celodenné ošetrovanie z dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzické schopnosti mu nedovoľujú zvládnuť pobyt v domácom prostredí bez dozoru rodiča. Potreba osobného a celodenného ošetrovania nie je u týchto detí automatická ale musí ju indikovať pediater. Ako dôvod potvrdenia potreby ošetrovania sa v zdravotnej dokumentácii uvedie diagnóza U07.2, pričom za celé obdobie od 9. marca 2020, kedy sa začali uzatvárať školy, do skončenia krízovej situácie stačí vypísať jednu žiadosť o ošetrovné pre každého rodiča (už nie je potrebné každých 10 dní vypisovať novú žiadosť)

 • pediater vypíše časť A Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo)
 • na II. diele potvrdenia neuvedie dokedy dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie
 • oba diely Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo) zašle Sociálnej poisťovni pediater (rodičia žiadajú o potvrdenie telefonicky)
 • každému rodičovi vystaví pediater iba jednu žiadosť o ošetrovné na celé krízové obdobie
 • ak sa potrebujú rodičia počas krízovej situácie prestriedať pri ošetrovaní dieťaťa, pediater vystaví každému rodičovi samostatnú žiadosť o ošetrovné

Nárok na ošetrovné vzniká aj ak sa osobá stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu (bez potvrdenia príslušného zariadenia).


Kto si môže požiadať o ošetrovné?

Rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá má dieťa v starostlivosti na základe súdneho rozhodnutia.

Musí ísť o vlastné dieťa, osvojené dieťa poistenca alebo o dieťa jehomanžela/manželky. Nemôžete si uplatniť nárok na ošetrovné na dieťa partnera/partnerky, ak nie ste zobratí. Môže ísť aj o dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.


Kto si môže požiadať o ošetrovné?

 • zamestnanec (na trvalý pracovný pomer alebo dohodár, ktorému sa z dohody odvádza nemocenské poistenie). Môže si požiadať o ošetrovné aj hneď po nástupe do zamestnania.
 • SZČO – povinne nemocensky poistená. Teda si odvádzate odvody do Sociálnej poisťovne a nemáte dlhy na poistnom.
 • dobrovoľne nemocensky poistená doba – nesmiete mať dlhy na poistnom (max 5 eur). Musíte mať 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred OČRkou. Započítava sa Vám aj ukončené nemocenské poistenie, ktoré ste mali napríklad ako zamestnanec, ak spadá do posudzovaného obdobia.
 • osoba v ochrannej lehote: teda ak Vám skončil pracovný pomer, živnosť, z ktorej ste si odvádzali odvody do SP alebo dobrovoľné nemocenské poistenie – v ochrannej lehote ste 7 max. kalendárnych dní. V rámci nich si môžete ešte požiadať o ošetrovné.

Môžem pracovať popri ošetrovnom?

Ak ste zamestnanec, tak počas ošetrovného nemôžete mať príjem z tohto zamestnania za obdobie, kedy ste na OČRKe. Okrem príjmu, ktorý sa Vám poskytne z iného dôvodu než za vykonanú prácu za obdobie OČRky.

Informujte zamestnávateľa!

Ošetrovanie člena rodiny je prekážka v práci na strane zamestnanca. Je potrebné zamestnávateľa informovať o začiatku OČRky, predpokladanom trvaní aj o ukončení. Najmä kvôli tomu, aby si aj mzdárky vedeli splniť ohlasovacie povinnosti voči prísušným inštitúciám. Najmä teraz, keď OČRka pri koronavíse nejde cez zamestnávateľa ale priamo do Socpoist mailom.

#TIP: Prečítajte si aj tento článok: Rodičia – SZČO a OČrka na deti

pre viac info, klik sem
Pre viac info KLIK SEM

POSTUP ako si uplatniť NÁROK NA OŠETROVNÉ – koronavírus

Nárok na ošetrovné si uplatňujete

1/ zaslaním vyplneného formulára miestne príslušnej pobočke; formulár môže byť vyplnený priamo v počítači (word) alebo ručne (word, PDF). Pri ručnom vyplnení poistenec formulár podpíše, naskenuje a pošle emailom alebo poštou.

Formuláre tu:

Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (pdf) | Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus(word)

2/ zatelefonovaním do miestne príslušnej pobočky, ktorá s ním spíše zápisnicu z ústneho podania, prípadne ho požiada o zanechanie telefónneho čísla s tým, že ho bude pobočka kontaktovať v najbližšej dobe – tento spôsob však neodporúčame, linky sú preťažené.

Kontakty na pobočky SP tu: Kontakty – pobočky

Žiadosť o dávku treba posielať len na jednu e-mailovú adresu príslušnej pobočky, inak dochádza k duplicitnému spracovaniu jednej žiadosti, čo Sociálnu poisťovňu zbytočne zaťažuje.


Nezabudnite poslať tlačivo čestného prehlásenia kvôli OČRke!

Všetci poistenci, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR) musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo tu: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu aj s postupom Ako vyplniť čestné vyhlásenie tu: https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337s.

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.


Je potrebné si o ošetrovné žiadať ihneď?

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že o dávku netreba žiadať hneď, dá sa tak urobiť aj neskôr o pár týždňov (zákon umožňuje až 3 roky spätne). Pobočky Sociálnej poisťovne zaznamenávajú veľký nápor žiadostí, preto je ich prioritou spracovanie a je vhodné rozložiť ich príjem na dlhšie časové obdobie. Aj z týchto dôvodov Sociálna poisťovňa nepotvrdzuje prijatie žiadostí.


Je možné žiadať o ošetrovné aj pri zatvorení súkromnej škôlky?

Ak dôjde k uzatvoreniu predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola (ďalej len „zariadenie“) v súvislosti s koronavírusom, máte možnosť uplatniť si nárok na ošetrovné,

a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o štátne alebo neštátne zariadenie.


Ako dlho môžete poberať ošetrovné?

Počas pandemickej situácie platí, že ošetrovné sa vypláca od 1. dňa OČRky do skončenia potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa. Nie je tu obmedzenie na 10 kalendárnych dní.


Je možné sa na OČRke prestriedať?

V aktuálnej situácii áno. Rodičia sa môžu prestriedať aj po niekoľkých dňoch na OČRke. Nezabudnite vyplniť tlačivo čestného vyhlásenia, aby v Socpoist vedeli, kedy sa kto staral o dieťa/deti.

AKO UKONČIŤ OČRKU?? Ako s OČRkou, keď sa prestriedavate?

Všetko sa porieši tlačivom Čestného vyhlásenia.

Ak chce rodič kedykoľvek počas súčasného obdobia uzatvorenia školských a predškolských zariadení ukončiť poberanie ošetrovného a vrátiť sa znova do práce, nemusí o tom špeciálne informovať Sociálnou poisťovňu.

Ako postupovať?

Na konci kalendárneho mesiaca, v ktorom ste boli na OČRke s dieťaťom zašlete pobočke Sociálnej poisťovne vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, v ktorom uvediete, počas ktorých dní ste ošetrovali.

Ošetrovné Vám mu bude vyplatené len za tie konkrétne dni.

Ak sa počas súčasného obdobia uzatvorenia školských a predškolských zariadení rozhodnete opätovne nastúpiť na OČR, nebudete podávať novú žiadosť o ošetrovné, nakoľko Sociálna poisťovňa bude až do ukončenia krízovej situácie evidovať Vašu prvú žiadosť o ošetrovné.

Potom na konci kalendárneho mesiaca, v ktorom budete ošetrovať, zašlete opäť pobočke Sociálnej poisťovne vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, v ktorom uvediete, počas ktorých dní ošetrovali.

Ak ste počas niektorých mesiacov počas krízovej situácie vôbec neošetrovali,čestné vyhlásenie nemusíte poslať a dávka Vám nebude vyplatená.

Upozorňujem však, že nie je možné si deti podeliť tak, že jeden rodič poberá ošetrovné na jedno dieťa a druhý rodič na druhé dieťa.

Kedy dostanete rozhodnutie o ošetrovnom?

Domov Vám bude zo Socpoist doručené rozhodnutie o výške ošetrovného na deň, vypláca sa totiž za dni. Lehota je 60 dní od doručenia Vašej žiadosti o ošetrovné do pobočky Socpoist.


Kedy nárok na ošetrovné nemáte?

Na ošetrovné NEMÁTE nárok ak

 • poberáte PNku (nemocenské),
 • materské alebo
 • náhradu príjmu počas dočasnej pracovne neschopnosti zamestnanca (vypláca zamestnávateľa prvých 10 dní PNky zamestnanca).

Pozor, ak chcete doručiť do Sociálnej poisťovne doklady, žiadosti o rôzne dávky

Všetky doklady, ako napríklad žiadosti o nemocenské dávky, úrazové dávky, dávku v nezamestnanosti a dávku garančného poistenia, preukazy o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, doklady o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti, prípadne o ukončení potreby ošetrovania a iné doklady potrebné k posúdeniu nároku na niektorú z uvedených dávok, budú poistenci  vhadzovať do schránok bez ďalšej návštevy pobočky SP, ak to nie je nevyhnutné.

V každej pobočke Socpoist pri vstupe do budovy boli umiestnené viditeľne označené schránky na odovzdávanie dokladov.

Všetky takto odovzdané doklady budú riadne spracované bez toho, aby to malo vplyv na dĺžku vybavovania dávky alebo inej záležitosti. (viac na tomto linku, zdroj webstránka Socpoist).

Je odporúčané, aby ste svoje žiadosti a podania posielali do Sociálnej poisťovne emailom, elektronicky a vždy iba na jednu emailovú adresu,aby nedochádzalo k duplicitnému riešeniu.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV