Časté otázky mamičiek na materskej/rodičovskej dovolenke. Kedy sa podáva daňové priznanie? Podáva ho aj mamička na materskej? Je materská príjem?

Mamičky na materskej sa častokrát pýtajú…

Približne v januári/februári každého kalendárneho roka sa spúšťa mašinéria ohľadom daňových priznaní a ročného zúčtovania dane. Pre nás rodičov /obvykle bežných zamestnancov to znamená väčšinou niekoľko nasldovných úkonov:

1.Ak ste iba zamestnanec/zamestnankyňa

V prípade príjmov iba zo zamestnania stačí do 17.2. 2020 požiadať zamestnávateľa písomne o ročné zúčtovanie daní. Daňové priznanie už potom podávať netreba. Ide o prípad, kedy Vaše zdaniteľné príjmy presiahli sumu 1 968,68 eur.

Požiadať o ročné zúčtovanie svoho zamestnávateľa môžete aj v prípade, ak ste mali počas predchádzajúceho roka viacero zamestnávateľov. Treba mať samozrejme od nich potvrdenia, ktoré by Vám mali poslať.

Ak ste zamestnankyňa a počas roka 2019 ste boli iba na rodičovskej dovolenke a rodičovskom príspevku, nemusíte požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, pretože ste nemali zdaniteľné príjmy vyššie ako 1968,68 eur. Pretože rodičovský príspevok nie je zdaniteľný príjem.

Za Váš príjem kvôli Vášmu daňovému priznaniu alebo ročnému zúčtovaniu dane sa nepovažuje ani materská, ani vyrovnávacia dávka, nemocenská dávka (PNKa), ani dávka v nezamestnanosti. Pozor inak je to v prípade, ak si manžel chce na Vás uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (čítaj článok nižšie).


Nezdaniteľná časť základu dane na manželku

Pozor, inak je to pri situácii, kedy si na Vás, Váš manžel chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku.

Vtedy sa za Váš príjem považuje aj

materská, dávka v nezamestnanosti, nemocenská dávka, prípadok na rekreáciu, všetky druhy dôchodkov, výhry a pod. Tieto príjmy majú vplyv na výšku nezdaniteľnej časti základu dane, ktorú si bude manžel uplatňovať na manželku.

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a okrem štátnych sociálnych dávok, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná platiť z tohto príjmu. (zdroj: webstránka Finančnej správy).

ALE rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa sa stále aj v tomto prípade za Váš príjem nepovažujú, sú to štátne sociálne dávky.

Upozornenie: Možno je to niekomu jasné, ale pre istotu. Znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane si môže IBA manžel na manželku alebo opačne. V prípade partnerov, aj keď spolu žijú v spoločnej domácnosti a majú spolu deti, nie je možné uplatniť zníženie základu dane.

#TIP PRE VÁS: Článok o tom, kde dostanete potvrdenie o materskej, rodičovskom príspevku atď, ak by ste ho predsalen chceli, klik sem


Manželka na úrade práce a uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD)

To, že bola manželka evidovaná na úrade práce počas roka 2019 môže taktiež znamenať možnosť uplatnenia NČZD na manželku. Ak si chce manžel uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (jej pomernú časť – ak manželka nebola celý rok 2019 na úrade práce), ktorá bola v roku 2019 na úrade práce evidovaná ako uchádzač o zamestnanie:

  • doloží manžel svojmu zamestnávateľovi Doklad manželky o zaradení do evidencie na úrade práce – preukáže tak splnenie podmienky uplatnenia NČZD na manželku. Za príjem manželky (o ktorý sa poníži suma NČZD na manželku) sa považuje aj vyplatená dávka/dávky v nezamestnanosti v roku 2019.

#TIP PRE VÁS: Prečítajte si viac na webstránke Finančnej správy, klik sem.

pre viac info KLIK SEM.
pre viac info KLIK SEM.

Aká je výška nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku?

Závisí od základu dane, ktorý mal Váš manžel, ktorý si chce NČZD na manželku uplatniť:

Ak dosiahol roku 2019 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 36 256,38 eura, nezdaniteľná časť základu dane je :

  • 3 937,35 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
  • rozdiel medzi sumou 3 937,35 a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 937,35 eura
  • nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 937,35 eura

Ak jeho  základ dane v roku 2019  bol vyšší ako 36 256,38 eura, NČZD na manželku je:

  • rozdiel medzi sumou 13 001,438 (63,4-násobok platného životného minima, ktoré k 1.1.2019 predstavuje sumu 205,07) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule
  • rozdiel medzi sumou 13 001,438 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule. (zdroj webstránka FS)

Aký je termín na podanie daňového priznania?

Daňové priznanie je potrebné podať do 31.3.2020. Túto povinnosť je možné odložiť maximálne o tri mesiace, v prípade príjmov zo zahraničia o šesť mesiacov. Odklad podania daňového priznania (a zaplatenia dane) je potrebné oznámiť príslušnému správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania. Daňovník v oznámení uvádza novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a zaplatí daň. 

Správca dane v tomto prípade nevydáva rozhodnutie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ani neoznamuje listom, že nový termín na podanie daňového priznania akceptuje.


Ktoré príjmy vo vlastnom daňovom priznaní neuvádzate?

Či už ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie dane alebo si podávate daňové priznanie sami, platí:

Medzi zdaniteľné príjmy nepatria dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou ani rôzne štátne sociálne dávky, napríklad materské, nemocenské, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, vyrovnávacia dávka, dávka v nezamestnanosti. To neuvádzate ako Váš príjem, nezapočítavate.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV