Od 1.4.2021 je možné poberať aj tzv.dlhodobé ošetrovné. Za akých podmienok a ako ho vybaviť? Klasické ošetrovné sa predĺžilo z max. 10 na 14 kalendárnych dní (ak nejde o krízovú situáciu). Viac info v článku.

Krátkodobé ošetrovné – Viac dní ošetrovného

Od 1.4.2021 je možné čerpať ošetrovné zo Sociálnej poisťovne maximálne 14 za sebou idúcich kalendárnych dní. Samozrejme podľa dĺžky potreby ošetrovania, ktorú stanovuje lekár. Ide o klasické ošetrovné (počas pandémie, krízovej situácie je úprava iná, pozri článok pandemické ošetrovné).

Ošetrovné je dávka nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Vypláca sa po tom ako ošetrujúci lekár skonštatuje, že je potrebná osobna a celodenná starostlivosť o člena rodiny a Vy si samozrejme požiadate o ošetrovné prostredníctvom osobitného tlačiva.

#TIP: Pozrite si ponuku článkov o OČRKE v prémiovom obsahu


Krátkodobé ošetrovné – rozširuje sa okruh ošetrovaných osôb

Od 1.4.2021 je možné poberať ošetrovné na viac blízkych osôb. Napríklad už aj na príbuzných v priamom rade (ošetrovné tak bude možné poberať aj na starých rodičov a vnukov), taktiež aj na súrodencov.

Momentálne je možné poberať ošetrovné na manžela/manželku, deti, rodičov, svokrovcov).

#TIP: Som nezamestnaný/á a chcem si požiadať o ošetrovné (možnosti)


Moje praktické ebooky pre rodičov na rôzne životné situácie


Dlhodobé ošetrovné – aké sú podmienky?

Zavádza sa aj tzv. dlhodobé ošetrovné, ktoré môže trvať až 90 dní.

Aké sú podmienky?

Ak boli Vaši blízki aspoň 5 (po sebe nasledujúcich)kalendárnych dní hospitalizovaní v zariadení ústavnej starostlivosti z dôvodu závažnej poruchy zdravia (napríklad nemocnica) a následne po prepustení z ústavnej starostlivosti je predpoklad, že bude potrebné sa o nich osobne starať v domácom prostredí najmenej 30 dní, je možné čerpať tzv. dlhodobé ošetrovné.

Pozn: Do vyžadovaných 5 dní hospitalizácie sa započítava aj deň prijatia a prepustenia zo zariadenia ústavnej starostlivosti.

Rovnako to platí v prípade paliatívnej starostlivosti (osobná a celodenná starostlivosť o chorú osobu s nevyliečiteľnou chorobou – osoba je v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia).

Pri ošetrovaní blízkej osoby v tomto prípade sa budú môcť osoby aj prestriedať, a to po 30 dňoch. Ošetrovné však bude vyplatené v úhrne maximálne 90 dní všetkým ošetrujúcim osobám (podporné obdobie pre poberanie dlhodobého ošetrovného).


Ako vybaviť dlhodobé ošetrovné?

Na začiatku, keď ešte len začínate dlhodobú OČRKu:

  1. Potrebujete tlačivo: Potvrdenie o potrebe osobnej a celodennej starostlivosti a o prvom poskytovaní osobnej a celodennej starostlivosti – Žiadosť o „dlhodobé“ ošetrovné / Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie.

Toto tlačivo Vám vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti v prípade, ak ide o poskytovanie osobnej a celodennej starostlivosti o hospitalizovanú osobu, A TO v deň prepustenia chorej osoby zo zdravotníckeho zariadenia. Teda napríklad v deň, kedy budú prepúšťať osobu, o ktorú sa budete starať z nemocnice.

Ak chcete poberať dlhodobé ošetrovné na osobu, ktorá je v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia, tak Vám potrebné tlačivo na dlhodobé ošetrovné vystaví lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína, klinická onkológia, geriatria, vnútorné lekárstvo, gastroenterológa, hematológia a transfúziológia, hepatológia, kardiológia, nefrológia, neurológia, pneumológia a ftizeológia, reumatológia, gynekológia, anesteziológia a intenzívna medicína, algeziológia, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia alebo pediatria. Kedy? a to v deň, keď sa zistí potreba poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti.

2. Keď Vás ide vystriedať ďalšia osoba na OČRKe, potrebujete tlačivo: Potvrdenie o poskytovaní osobnej a celodennej starostlivosti ďalšou osobou – Žiadosť o „dlhodobé“ ošetrovné / Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie. Toto tlačivo Vám vystaví už všeobecný lekár („obvoďák“) osoby, ktorá je ošetrovaná, o ktorú sa staráte.

POZOR: ak ošetrovanie trvá z mesiaca na mesiac, tak potrebujete ešte Potvrdenie o trvaní poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti ku koncu kalendárneho mesiaca / Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie. Toto tlačivo Vám vystaví už všeobecný lekár („obvoďák“) osoby, ktorá je ošetrovaná, o ktorú sa staráte.SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV