Už nechcete zostať v aktuálnom zamestnaní. Prípadne sa do pôvodnej práce nechcete vrátiť po skončení rodičovskej dovolenky. Chcete dať výpoveď. Pripravila som pre Vás niekoľko vzorov s rôznymi alternatívami. Vzor výpovede, vzor návrhu na ukončenie pracovného pomeru dohodou, následne výpoveď.

Tento článok je súčasťou Právne pre rodiča prémium


Výpoveď si pripravte písomne.

Nemusíte uvádzať dôvod, prečo chcete skončiť pracovný pomer. Zamestnanec dôvod výpovede uvádzať nemusí.

Výpovedná lehota Vám začína plynúť od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom ste výpoveď doručili zamstnávateľovi.

Príklad: Zamestnávateľovi doručíte výpoveď 15.5. Výpovedná lehota začína plynúť od 1.6. Výpovedná lehota v prípade, ak dáva výpoveď zamestnanec, je dva mesiace. Takže výpovedná lehota uplynie 31.7. Týmto dňom skončí pracovný pomer.

Výpoveď sa považuje za doručenú, aj keď zamestnávateľ odmietne prevziať výpoveď. Odporúčan však v tomto prípade mať svedkov odmietnutia.Ideálne v príípade ak zamestnávateľovi doručuje výpoveď, je nechať si doručenie potvrdiť podpisom a dátumom, alebo pečiatkou – dátumom- podpisom.


Vzor č. 2: Ak ste navrhli zamestnávateľovi dohodu a stále nereaguje