Kedy prebiehajú testy školskej zrelosti? Ste povinní rešpektovať závery psychológa? Za akých podmienok je možné požiadať o odklad plnenia školskej dochádzky?

Ako sa zistí, ktoré dieťa môže do školy a ktoré by malo ešte zostať v škôlke?

Testy školskej zrelosti

Testy školskej zrelosti prebiehajú obvykle v januári – februári. Materskú školu a predškoláčikov navštívi psychológ. Zadáva im rôzne úlohy, pozoruje ich. Následne rodičov informuje o svojich zisteniach. Čo dieťa ovláda, na čom by malo ešte popracovať.

Pripravenosť dieťaťa do školy je možné otestovať aj v rôznych pedagogicko – psychologických poradniach alebo centrách. Asi najznámejšie je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

#TIP: Ak je dieťa narodené napríklad v júni, cez leto, je vhodné absolvovať znova vyššie uvedené testy. Tentokrát z vlastnej iniciatívy. Aj uplynutie pár mesiacov od januárových testov môže znamenať veľa v rozvoji detských schopností a pripravenosti do školy.

Ak Vám ako rodičom odborník navrhne odklad povinnej školskej dochádzky, nie ste povinnní toto rešpektovať. Je to na Vašom uvážení.


Kedy a ako požiadať o odklad plnenia školskej dochádzky?

Ak chcete odložiť povinnú školskú dochádzku dieťaťa, pretože napriek tomu, že dieťa bude mať do 31.8. šesť rokov, nedosiahlo ešte školskú spôsobilosť, môžete požiadať riaditeľa školy

  • o odklad alebo
  • o zaradenie dieťaťa do nultého ročníka základnej školy.

Žiadosť o odklad má byť písomná a je potrebné k nej priložiť

  • odporučenie pediatra
  • odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, tak riaditeľ školy rozhodne o odklade o jeden školský rok. Môže taktiež rozhodnúť, že dieťa bude zaradené do nultého ročníka.

#TIP: Upozorním, že i materská škola, ktorú Vaše dieťa navštevuje môže navrhnúť riaditeľovi školy, aby rozhodol o odklade alebo o zaradení do nultého ročníka. Je však potrebné, aby mala odporučenie zariadenia  výchovného poradenstva a prevencie a súčasne informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Aj keď chcete dať dieťaťu ODKLAD do školy, aj tak s ním idete na zápis do základnej školy. Súčasne samozrejme podávate žiadosť o odklad, mnohí to robia už priamo pri zápise.

pre viac info KLIK SEM.

pre viac info KLIK SEM.

Čo ak sa po nástupe do školy zistí, že dieťa v škole neprosperuje a malo by sa predsalen vrátiť do škôlky?

Ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy, ktorý nemal odložený začiatok povinnej školskej dochádzky a neabsolvoval nultý ročník základnej školy, v prvom polroku prvého ročníka dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy rozhodnúť o

  • dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky alebo
  • o jeho zaradení do nultého ročníka.
  • Je však potrebné predchádzajúce odporučenie zariadenia  výchovného poradenstva a prevencie a súčasne informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Zákonný zástupca dieťa má právo následne rozhodnúť o tom, či dieťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.


Môže byť do prvého ročníka základnej školy zapísané i dieťa, ktoré ešte nemalo šesť rokov k 31.8.?

Výnimočne áno. Je však potrebné,aby o to požiadal zákonný zástupca dieťaťa. K žiadosti musí priložiť

  • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
  • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

#TIP: Prečítajte si aj o tom, ako prebieha zápis dieťaťa do školy


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV