Aktualizované:Ak Vám neplatí výživné na dieťa a ste bez peňazí, je tu ešte možnosť požiadať o výživné štát. Je však potrebné splniť množstvo podmienok. Aké to sú?

1. Neplatí Vám výživné na dieťa minimálne tri mesiace

Ten, kto má platiť výživné, ho neplatí v plnej výške, lehote a spôsobom ako je určené v rozsudku súdu. Túto vyživovaciu povinnosť si neplní najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného.

2. Výživné vymáha exekútor

Musíte úradu práce preukázať, že výživné vymáha exekútor, priom exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie sudu a povinná osoba nezačala platiť výživné.

#TIP: V parlamente bol schválený návrh na zmenu, na základe ktorej sa skráti podmienka trvania exekučného konania na vymoženie pohľadávky na výživnom z troch mesiacov na dva mesiace od podania návrhu na vykonanie exekúcie. Schválený návrh zákona nadobúda účinnosť 1.1.2020.

3. Máte rozsudok súdu

Musíte mať právoplatný rozsudok súdu alebo súdom schválenú dohodu, kde je uložená povinnosť platiť výživné.

4. Príjem v rodine

Priemerný mesačný príjem za posledných 6 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, kedy ste si podali žiadosť o náhradné výživné, nepresahuje 2,2 násobok sumy životného minima.

#AKTUÁLNE: V parlamente bol schválený návrh novely zákona, na základe ktorého sa hranica príjmu posúva od 1.1.2020 na 3,3 násobok sumy životného minima, teda 1010,33 eur. (jeden dospelý, jedno dieťa)

5. Štát Vám vyplatí maximálne 1,2 násobok

Náhradné výživné sa vypláca mesačne, maximálne do 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, v súčasnosti dostanete maximálne 115,20 EUR.

Ak Vám druhý rodič platí časť výživného, tak náhradné výživné dostanete vo výške rozdielu medzi sumou vyššie a toho, čo Vám reálne platí.

#AKTUALIZOVANÉ: V parlament bol schválený návrh na zmenu, na základe ktorej sa náhradné výživné vypláca až do sumy 3,7 násobku sumy životného minima, t.j. do 355,05 eur. Táto zmena platí od 1.1.2020.

6. Vyplatenie výživného aj spätne?

Ak si požiadate o vyplatenie náhradného výživného aj spätne A ak spätne spĺňate podmienky pre náhradné výživné, vyplatí Vám ho ÚPSVAR spätne za tri kalendárne mesiace predchádzajúce mesiacu, kedy ste si podali žiadosť o náhradné výživné.

7. Prehodnotenie každého polroka

Každých 6 kalendárnych mesiacov ÚPSVAR prehodnocuje trvanie nároku na náhradné výživné.

8. Musíte si podať žiadosť

Žiadosť o náhradné výživné sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu nezaopatreného dieťaťa. K žiadosti je potrebné priložiť množstvo príloh: právoplatný rozsudok, potvrdenie od exekútora, potvrdenie Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí, ak je povinný rodič v zahraničí, potvrdenie školy o riadnom plnení školskej dochádzky alebo potvrdenie o sústavnej príprave dieťaťa na povolanie štúdium (toto by už nemalo byť potrebné na základe zákona proti byrokracii), potvrdenie o príjme v rodine.

9. Náhradné výživné je pre nezaopatrené dieťa

Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa

a. sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo

b. sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Dieťa musí mať trvalý pobyt na Slovensku (osobitná úprava je pre deti, ktorým sa poskytuje doplnková ochrane).

10. Ak Vám zaplatí výživné dodatočne…

Ak Vám povinný rodič zaplatí výživné dodatočne alebo ho vymôže exekútor (aj časť výživného), ste povinný náhradné výživné, ktoré ste preddavkovo dostali, vrátiť späť, a to najviac do výšky, do ktorej bolo výživné zaplatené alebo vymožené.(avšak od 1.1.2020 budú aj v tomto zmeny, pozri text nižšie).


Bližšie informácie o náhradnom výživnom získate na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Od 1.1.2020 nadobúda účinnosť novela zákona o náhradnom výživnom.

Cieľom návrhu je okrem iného zmena v povinnosti vrátiť vyplatené náhradné výživné v prípade vymoženia výživného prostredníctvom exekútora. V súčasnej dobe má túto povinnosť oprávnená osoba. Návrhom zákona sa oprávnená osoba v prípade vymoženia výživného exekútorom od tejto povinnosti odbremení.

Vrátenie preddavkovo poskytnutého náhradného výživného bude vykonávať priamo exekútor z vymoženej sumy výživného na základe informácií, ktoré si budú zo zákona príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a exekútor vymieňať.

Povinnosť vrátiť vyplatené náhradné výživné oprávnenou osobou však ostane nedotknutá v prípade, že povinný uhradí výživné priamo oprávnenej osobe (cit. z dôvodovej správy).SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

1 Comment on 10 podmienok: Kedy Vám štát preplatí výživné na dieťa?

Comments are closed.