Ak Vám neplatí výživné na dieťa a ste bez peňazí, je tu ešte možnosť požiadať o výživné štát. Je však potrebné splniť množstvo podmienok. Aké to sú? Od 1.1.2022 sa zlepší situácie mnohých rodičov, parlament schválil novelu zákona, ktorý upravuje náhradné výživné.

Neplatí Vám výživné na dieťa minimálne dva mesiace

Ten, kto má platiť výživné, ho neplatí v plnej výške, lehote a spôsobom ako je určené v rozsudku súdu. Túto vyživovaciu povinnosť si neplní najmenej dva po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného.

Zmena od 1.1.2022: Táto podmienka odpadá a nebude sa vyžadovať neplnenie súdom priznaného výživného dva mesiace.

Od 1.1.2022: Oprávnená osoba má nárok na náhradné výživné, ak bol súdu podaný návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom z dôvodu, že rodič oprávnenej osoby alebo iná fyzická osoba, ktorej bola rozhodnutím súdu uložená povinnosť platiť výživné oprávnenej osobe (ďalej len „povinná osoba“), neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určených rozhodnutím súdu.

Lehota na plnenie vyživovacej povinnosti sa na účely tohto zákona považuje za zachovanú, ak povinná osoba splní vyživovaciu povinnosť v plnej výške po lehote určenej rozhodnutím súdu najneskôr do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Výživné vymáha exekútor

Musíte úradu práce preukázať, že výživné vymáha exekútor, pričom exekučné konanie trvá najmenej dva mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie sudu a povinná osoba nezačala platiť výživné.

Oprávnená osoba má nárok na náhradné výživné, ak rodič oprávnenej osoby alebo iná fyzická osoba, ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné oprávnenej osobe , neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej dva po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie na vymoženie pohľadávky na výživnom trvá najmenej dva mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie súdu a povinná osoba nezačala platiť výživné.

Zmena od 1.1.2022: Schválenou právnou úpravou sa táto podmienka mení a oprávnená osoba už nebude musieť čakať dva mesiace od podania návrhu na vykonanie exekúcie.


3. Máte rozsudok súdu

Musíte mať vykonateľný rozsudok súdu alebo súdom schválenú dohodu, kde je uložená povinnosť platiť výživné.


Príjem v rodine

Priemerný mesačný príjem za posledných 6 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, kedy ste si podali žiadosť o náhradné výživné, nepresahuje 3,3 násobok sumy životného minima.

Zmena od 1.1.2022: Zrušuje sa testovanie príjmu.


Štát Vám vyplatí maximálne 3,7 násobok

Náhradné výživné sa vypláca mesačne, maximálne do 3,7 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, t.j. aktuálne 368,37 eura..

Ak Vám druhý rodič platí časť výživného, tak náhradné výživné dostanete vo výške rozdielu medzi sumou vyššie a toho, čo Vám reálne platí.

Zmena od 1.1.2022: Náhradné výživné bude poskytované vo výške, v akej bolo priznané súdom.Spätné zvýšenie výživného

Od 1.1.2022: Ak sa zvýšila výška výživného rozhodnutím súdu spätne za obdobie, za ktoré sa náhradné výživné vyplatilo, úrad doplatí sumu náhradného výživného zodpovedajúcu rozdielu medzi novou výškou výživného a pôvodnou výškou výživného v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa o zvýšení výživného dozvedel.


Musíte si podať žiadosť

Žiadosť o náhradné výživné sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu nezaopatreného dieťaťa. K žiadosti je potrebné priložiť množstvo príloh: právoplatný rozsudok, potvrdenie súdneho exekútora o doručení návrhu na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom súdu, potvrdenie Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí, ak je povinný rodič v zahraničí, potvrdenie školy o riadnom plnení školskej dochádzky alebo potvrdenie o sústavnej príprave dieťaťa na povolanie štúdium (toto by už nemalo byť potrebné na základe zákona proti byrokracii), potvrdenie o príjme v rodine.


Náhradné výživné je pre nezaopatrené dieťa

Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa

a. sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo

b. sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Dieťa musí mať trvalý pobyt na Slovensku (osobitná úprava je pre deti, ktorým sa poskytuje doplnková ochrana).


Ak Vám zaplatí výživné dodatočne…

Ak povinná osoba dodatočne zaplatí výživné alebo ak sa v exekučnom konaní na vymoženie pohľadávky na výživnom vymôže výživné, poberateľ náhradného výživného je povinný vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné, a to najviac do výšky, v ktorej bolo výživné zaplatené alebo vymožené.

Ak súdny exekútor alebo centrum poukáže úradu sumu podľa osobitného predpisu,7a) povinnosť poberateľa náhradného výživného podľa vyššie uvedeného odseku sa považuje za splnenú, a to do výšky poukázanej sumy;

V tomto prípade úrad o povinnosti vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné nerozhodne.

Výživné dodatočne zaplatené povinnou osobou alebo vymožené v exekučnom konaní na vymoženie pohľadávky na výživnom sa zohľadňuje ako uhradené výživné od vzniku nároku na náhradné výživné.


Bližšie informácie o náhradnom výživnom získate na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

2 komentáre on ZMENY: Aké sú podmienky? Kedy Vám štát preplatí výživné na dieťa?

Comments are closed.